Published reports and articles

2018

Andersson, Leif; Carlsson, Rolf-Göran; Fagerlind, Börje H.; Fasth, Tomas; Johansson, Kurt-Anders & Stridvall, Anita 2018: Inventering av tätortsnära örtrika barrskogar, Linköpings kommun. Linköpings kommun & Pro Natura.
(Available in pdf-format)

 

2017

Andersson, Leif & Gran, Oskar 2017: Analys av nätverk av natur i Kronobergs län – Gräsmarker. Länsstyrelsen i Kronobergs län. Meddelande 2017:07.
(Available in pdf-format) , (Bilagor)

Bengtsson, Ola & Larsson, Fredrik 2017: Uppföljning av fetörtsblåvinge i Västra Götalands län 2016. Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Rapport 2017:09.
(Available in pdf-format)

Bengtsson, Vikki; Lonsdale, David & Bengtsson, Ola 2017: Värdefulla tallmiljöer – en kunskapssammanställning. Linköpings kommun & Pro Natura.
(Available in pdf-format)

Bengtsson, Vikki & Stenström, Anna 2017: Ash Dieback – a continuing threat to veteran ash trees? I "Rimvydas Vasaitis, Rimmvydas & Enderle, Rasmus 2017: Dieback of European Ash (Fraxinus spp.) – Consequences and Guidelines for Sustainable Management. Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi. SLU": 262 – 272.
(Available in pdf-format)

Carlsson, Rolf-Göran; Johansson, Kurt-Anders ; Larsson, Fredrik & Stridvall, Anita 2017: Inventering av skyddsvärda träd i Melleruds kommun. Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Rapport 2017:11.
(Available in pdf-format)

 

2016

Ahnby, Lina; Bergil, Calle; Claesson, Christina; Lundenius, Christer & Sundh, Lennart Sundh 2016: Inventeringar av skyddsvärda träd i delar av Västra Götalands län 2015. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Melica gröna konsulter, Pro Natura & Sundh miljö. Rapport 2016:26.
Grästorp, Tidaholm, Vara och 37 naturreservat.
(Available in pdf-format)

Andersson, Leif; Carlsson, Rolf-Göran; Johansson, Kurt-Anders & Stridvall, Anita 2016: Inventering av ängssvampar i Gävleborgs län 2015. Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Rapport 2016:2.
(Available in pdf-format)

Andersson, Leif; Claesson, Svante; Dolk Fröjd, Nina; Olsson, Patrik & Siira, Ulrika 2016: Uppföljning av avverkning i värdefulla biotoper. Utveckling av metodik för uppföljning av avverkning i nyckelbiotoper och objekt med naturvärden. Skogsstyrelsen. Preliminär rapport.
(Available in pdf-format)

Bengtsson, Ola & Larsson, Fredrik 2016: Fetörtsblåvinge i Västra Götalands län 2015. Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Rapport 2016:16.
(Available in pdf-format)

Bengtsson, Vikki 2016: Askskottsjuka. Hur mår våra skyddsvärda askar? Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Rapport 2016:28.
(Available in pdf-format)

Bengtsson, Vikki & Bengtsson, Ola 2016: Trädvårdsplan för naturreservatet Örsbråten, Alingsås kommun. Pro Natura.
(Available in pdf-format)

Claesson, Christina; Wendel, Jenny & Larsson, Fredrik 2016: Hävd i slåtterängar. Miljöövervakning i Västra Götalands län 2015. Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Rapport 2016:15.
(Available in pdf-format)

Larsson, Fredrik & Ottosson, Elisabet 2016: Inventering av Vänerns strandvegetation i stråk 2016. Vänerns vattenvårdsförbund & Pro Natura.
(Available in pdf-format) (Appendices)

Larsson, Fredrik & Ottosson, Elisabet 2016: Inventering av Vänerns strandvegetation i stråk 2015. Vänerns vattenvårdsförbund & Pro Natura.
(Available in pdf-format)

Ottosson, Elisabet; Gran, Oskar & Appelqvist, Thomas 2016: Inventering av vedinsekter och vedsvampar knutna till biodepåer i Göteborgs Stad 2016. Pro Natura.
(Available in pdf-format)

Ottosson, Elisabet; Eriksson, Mats & Appelqvist, Thomas 2016: Högstubbekapningen i Vättlefjäll. Een uppföljning av fågelfaunan och inventering av vedlevande insekter, maj – augusti 2016. Pro Natura.
(Available in pdf-format)

 

2015

Alexander, Keith; Bengtsson, Vikki; Jansson, Nicklas & J.P.Smith 2015: The role of trees outside woodlands in providing habitat and ecological networks for saproxylic invertebrates.
(Available in pdf-format)

Andersson, Leif 2015: Botanisk resa till Franska Alperna 2 – 10 juli 2015. Svenska Botaniska Föreningen & SOF Birdlife-Avifauna naturresor.
(Available in pdf-format)

Andersson, Leif & Bengtsson, Ola 2015: Miljöövervakning av rikkärr 2014. I Västra Götalands län. Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Rapport 2015:11.
(Available in pdf-format)

Andersson, Leif & Hellsten, Claes 2015: Landskapsekologisk Brist- och Funktionalitetsanalys. Ett verktyg för målformulering och prioritering i naturvårdsarbetet. Pro Natura & Biosfärområde Östra Vätterbranterna.
(Available in pdf-format)

Andersson, Leif; Carlsson, Rolf-Göran; Fasth, Tomas; Johansson, Kurt-Anders; Stridvall, Anita & Persson, Olof 2015: Inventering av svampar i ängs- och betesmarker på Kalmar läns fastland 2012-2014. Länsstyrelsen Kalmar län. Meddelandeserien 2015:11.
(Available in pdf-format)

Andersson, Leif; Paltto, Heidi; Appelqvist, Thomas & Hellsten, Claes 2015: Landskapsekologisk Brist- och Funktionalitetsanalys. Avseende sex olika biotoper med huvudsakligt fokus på biosfärområde Östra Vätterbranterna. – Pro Natura & Biosfärområde Östra Vätterbranterna.
(Available in pdf-format)

Bengtsson, Vikki 2015: Värdekärnor – Skyddsvärda träd i Falkenbergs kommun. Pro Natura.
(Available in pdf-format)

Claesson, Christina & Wendel, Jenny 2015: Inventering av skyddsvärda träd i delar av Gullspång, Mariestad och Karlsborgs kommuner. Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Rapport 2015:06.
(Available in pdf-format)

Persson, Olof; Ottosson, Elisabet & Fasth, Tomas 2015: Fördjupad inventering av skogliga naturvärden i Välsviken, Karlstad kommun. Pro Natura.
(Available in pdf-format)

Stridvall, Anita; Johansson, Kurt-Anders; Carlsson, Rolf-Göran & Leif Andersson, Leif 2015: Inventering av potentiella kalktallskogar i Dalsland. Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Rapport 2015:26.
(Available in pdf-format)(Kartbilaga)(Fotobilaga)

van der Wal, A.; Ottosson E. & de Boer, W 2015: Neglected role of fungal community composition in explaining variation in wood decay rates. Ecology, 96(1):124–133.
(Available in pdf-format)

Wendel, Jenny; Larsson, Fredrik & Appelqvist, Thomas 2015: Återinventering av marklevande skalbaggar på Billingsudd och Sandholmarna, Strömsholms NR. – Pro Natura.
(Available in pdf-format)

 

2014

Andersson, Leif & Bengtsson, Vikki 2014: Naturinventering av träd norr om Resecentrum och i Tingshusparken, Skövde stad. Pro Natura & Skövde kommun.
(Available in pdf-format)

Andersson, Leif; Fasth, Tomas & Appelqvist, Thomas 2014: Miljöövervakning av rikkärr i Västra Götalands län 2011-2013. Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Rapport 2014:39.
(Available in pdf-format)

Andersson, Leif; Fasth, Tomas & Hermansson, Janolof 2014: Mossor och lavar i Värmland. Inventering av ett urval mossor och lavar 2013-2014. Länsstyrelsen i Värmlands län. Publikation 2014:33.
(Available in pdf-format)

Andersson, Leif; Nygårds, Sofia & Ringberg, Amie 2014: Baskartering av inlandssandmarker i Sverige. Naturvårdsverket.
(Available in pdf-format)

Bengtsson, Ola & Appelqvist, Thomas 2013: Grävande gaddsteklar i norra delen av Alingsås kommun. Slutrapport LONA-projekt. Alingsås kommun.
(Available in pdf-format)

Bengtsson, Vikki 2014: Askskottsjuka - ett fortsatt hot mot våra skyddsvärda askar. Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Rapport 2014:17.
(Available in pdf-format)

Bengtsson, Vikki 2014: Skyddsvärda träd och andra träd - miljöer, dödlighet och mörkertal. Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Rapport 2014:36.
(Available in pdf-format)

Carlsson, Rolf-Göran; Fasth, Tomas; Johansson, Kurt-Anders & Stridvall, Anita 2014: Inventering av rödlistade fjälltaggsvampar i Kalmar län 2012-2013. Länsstyrelsen i Kalmar län. Meddelande 2014:16.
(Available in pdf-format - webversion) (Print version - use this link)

Claesson, Christina; Wendel, Jenny & Bengtsson, Ola 2014: Övervakning av ädellövskog i Västra Götalands län 2013. Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Rapport 2014:24.
(Available in pdf-format)

Finsberg, Camilla 2013: Förändringar i strandvegetation vid Vänern - Effekter av nedisningen vintern 2012-13. Stråkvis inventering 2013. Vänerns vattenvårdsförbund. Rapport nr 82.
(Available in pdf-format)

Wendel, Jenny; Claesson, Christina; Nylinder, Josefine & Bengtsson, Ola 2014: Hävd i slåtterängar - miljöövervakning i Västra Götalands län 2013. Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Rapport 2014:32.
(Available in pdf-format)

Wendel, Jenny; Larsson, Fredrik & Appelqvist, Thomas 2014: Insekter i värdefulla lövträd i Göteborgs kommun. Göteborgs stad, Miljöförvaltningen. Rapport 2014:17.
(Available in pdf-format)

 

2013

Andersson, Leif; Appelqvist, Thomas & Fasth, Tomas 2013: Naturinventering av Limön, Gävle kommun – Pro Natura & Gävle kommun (LONA).
(Available in pdf-format)

Andersson, Leif & Larsson, Fredrik 2013: Översiktlig inventering av Laggarebo-området, Falköpings kommun. Pro Natura & Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
(Available in pdf-format)

Angelstam, Per; Roberge, Jean-Michel; Axelsson, Robert; Elbakidze, Marine; Bergman, Karl-Olof; Dahlberg, Anders; Degerman, Erik; Eggers, Sönke; Esseen, Per-Anders; Hjältén, Joakim; Johansson, Therese; Müller, Jörg; Paltto, Heidi; Snäll, Tord; Soloviy, Ihor & Törnblom, Johan 2013: Evidence-Based Knowledge Versus Negotiated Indicators for Assessment of Ecological Sustainability: The Swedish Forest Stewardship Council Standard as a Case Study. AMBIO 2013, 42:229–240.1.
(Available in pdf-format)

Bengtsson, Ola & Appelqvist, Thomas 2013: Sumpskogar och lövlundar i Göteborgs kommun. Inventering av ett urval av områden. Göteborgs stad. Miljöförvaltningen. Rapport 2013:5. ISBN nr: 1401-2448.
(Available in pdf-format)

Bengtsson, Vikki 2013: Hallstad Ängar: trädbeskärning 2013. Pro Natura.
(Available in pdf-format)

Bengtsson, Vikki 2013: Ekologisk landskapsanalys av ekmiljöer i Göteborgs kommun. I "Göteborgs kommun: Ekologisk landskapsanalys – en pilotstudie. Rapport 2013:8; ISBN nr: 1401-2448. Göteborgs kommun."
(Available in pdf-format)

Bengtsson, Vikki & Bengtsson, Ola 2013: Burnham Beeches NNR Population Analysis (Fagus sylvatica and Quercus sp.) 2010 & 2012. Report for the City of London.
(Available in pdf-format)

Bengtsson, Vikki & Harris, Reg 2013: Trädvårdsplan för Ekolsunds Slottspark i Uppsala Län. Pro Natura & Urban Forestry.
(Available in pdf-format)

Bengtsson, Vikki & Hartill, Jon 2013: Kvilleken, bedömning och skötselrekommendationer. Pro Natura & Hartill Trädexpert AB.
(Available in pdf-format)

Bengtsson, Vikki; Hedin, Jonas & Niklasson, Mats 2013: Veteranisation of Oak - managing trees to speed up habitat production. In: "Rotherham, I.D., Handley, C., Agnoletti, M. and Samojlik, T. (eds)Trees Beyond the Wood: an exploration of concepts of woods, forests and trees, Wildtrack Publishing, Sheffield UK": 61–68.
(Available in pdf-format)

Bengtsson, Vikki & Hartill, Jon 2013: Kvilleken. Assessment and management recommendations. Pro Natura, Ancient Tree Forum & Sveriges Arboristförbund.
(Available in pdf-format)

Bengtsson, Vikki, Stenström, Anna & Finsberg, Camilla 2013: The impact of ash dieback on veteran and pollarded trees in Sweden. Quarterly Journal of Forestry, V 107:1:27–33.
(Available in pdf-format)

Finsberg, Camilla 2013: Förändringar i strandvegetation vid Vänern. Stråkvis inventering 2012. Vänerns vattenvårdsförbund. Rapport nr 74.
(Available in pdf-format)

Finsberg, Camilla; Appelqvist, Thomas; Bengtsson, Ola & Bengtsson, Vikki 2013: Insekter i ruderatmarker och kraftledningsgator i Göteborgs kommun. Göteborgs stad, Miljöförvaltningen. Rapport nr 2013:6.
(Available in pdf-format)

Musa, Najihah; Andersson, Klas; Burman, Joseph; Andersson, Fredrik; Hedenström, Erik; Jansson, Nicklas; Paltto, Heidi; Westerberg, Lars; Winde, Inis; Larsson, Mattias C.; Bergman, &Milberg, Per 2013: Using Sex Pheromone and a Multi-Scale Approach to Predict the Distribution of a Rare Saproxylic Beetle. – PLoS ONE 8(6): e66149. doi:10.1371/journal.pone.0066149.
(Available in pdf-format)

2012

Andersson, Leif 2012: Naturinventering av Testeboskogen (naturområdet Lillgården), Gävle kommun.  Pro Natura & Gävle kommun.
(Available in pdf-format)

Andersson, Leif & Fasth, Tomas 2012: Naturvärdesbeskrivning av det planerade naturreservatet Vitthult i Uppvidinge kommun, Kronobergs län. – Pro Natura & Länsstyrelsen i Kronobergs län.
(Available in pdf-format)

Andersson, Leif & Nordberg, Anna 2012: Biotopkarta över Valle-Nordbillingen. Kartering med hjälp av olika källmaterial. - Pro Natura.
(Available in pdf-format)

Appelqvist, Thomas 2012: Gaddsteklar i Västra Götalands län – miljöövervakning 2011. – Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Rapport 2012:20.
(Available in pdf-format)

Appelqvist, Thomas; Andersson, Leif; Bengtsson, Ola & Finsberg, Camilla 2012: Inventering av hotade vildbin i Västra Götalands län 2012-2013. – Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Rapport 2012: 92.
(Available in pdf-format)

Appelqvist, Thomas & Lindholm, Mattias 2012: Vedinsekter i vitryggsområden – före och efter skötselåtgärder. – Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Rapport 2012: 22.
(Available in pdf-format)

Bengtsson, Ola; Appelqvist, Thomas & Andersson, Leif 2012: Miljöövervakning av rikkärr, Västra Götalands län 2011– Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Rapport 2012: 48.
(Available in pdf-format)

Bengtsson, Vikki & Harris, Reg 2012: Trädvårdsplan för Biskops Arnö och Fånö i Uppsala Län. Pro Natura & Urban Forestry.
(Available in pdf-format)

Bengtsson, Vikki; Stenström, Anna & Finsberg, Camilla 2012. Askskottsjuka - ett nytt hot mot våra skyddsvärda träd. – Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Rapport 2012: 29.
(Available in pdf-format)

Carlsson, Rolf-Göran; Johansson, Kurt-Anders; Stridvall, Anita & Andersson, Leif 2012: Inventering av hotade fjälltaggsvampar och violgubbe i västra delen delar av Västra Götalands län. – Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Rapport 2012: 57.
(Available in pdf-format)

Finsberg, Camilla 2012: Förändringar i strandvegetation vid Vänern - effekter av nedisningen vårvintern 2011. Stråkvis inventering 2011. – Vänerns vattenvårdsförbund, 2011. Rapport nr 67.
(Available in pdf-format)

Finsberg, Camilla 2012: Inventering av öppen strandmiljö runt Vänern. Del 1 i projekt Skötsel av Vänerns stränder. – Vänerns vattenvårdsförbund. Rapport nr 72.
(Available in pdf-format)

Nordén, Björn; Paltto, Heidi; Claesson, Christina & Götmark, Frank 2012: Epiphytes on large oaks in semi-natural forests in Sweden are favored by conservation-oriented partial cutting for biofuel. Forest Ecology and Management 270: 35-44.

2011

Bengtsson, Ola 2011: Naturvärdesbedömning av ett område vid Lövekulle, Alingsås kommun. – Pro Natura & Alingsås kommun.
(Available in pdf-format)

Bengtsson, Ola & Olausson, Bettina 2011: Undersökning av eventuella effekter på vegetation av damning från täktverksamhet. Slutrapport. – MinBaS II område nr 3 Miljö - Hållbar Utveckling. Delområde nr 3.1a Miljöpåverkan från anläggningar. Delprojekt nr 3.1a-4 Undersökning av eventuella effekter av damning.
(Available in pdf-format)

Bengtsson, Vikki 2011: Landskapsanalys över lövträdsmiljöer i Västra Götalands län. – Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Rapport 2011:42.
(Available in pdf-format)

Bengtsson, Vikki; Bengtsson, Ola & Ingvad, Lena 2011: Åtgärdsplan 2010 – 2013. Sankt Hans Backar. – Pro Natura & Lunds kommun.
(Available in pdf-format)

Bengtsson, Vikki & Harris, Reg 2011. Ancient Pollard Management Plan Aspal Close LNR. Forest Heath District Council. Suffolk, UK
(Available in pdf-format)

Bengtsson, Vikki & Lindholm, Mattias 2011: Trädvårdsplan Torpanäset Naturreservat. – Länsstyrelsen i Västra Götlands län. Rapport 2011:05.
(Available in pdf-format)

Bengtsson, Vikki & Lindholm, Mattias 2011: Trädvårdsplan Baldersnäs. – Länsstyrelsen i Västra Götlands län. Naturreservat. Rapport 2011:06.
(Available in pdf-format)

Bengtsson, Vikki & Lindholm, Mattias 2011: Trädvårdsplan Blötebågen. – Länsstyrelsen i Västra Götlands län. Rapport 2011:07.
(Available in pdf-format)

Bengtsson, Vikki & Lindholm, Mattias 2011: Trädvårdsplan Gullmarsberg Naturreservat. – Länsstyrelsen i Västra Götlands län. Rapport 2011:08.
(Available in pdf-format)

Bengtsson, Vikki & Lindholm, Mattias 2011: Trädvårdsplan för naturminnen. – Länsstyrelsen i Västra Götlands län. Rapport 2011:09.
(Available in pdf-format)

Bengtsson, Vikki & Lindholm, Mattias 2011: Trädvårdsplan och åtgärdsförslag för dvärgrosettlav Solberga kyrkogård. – Länsstyrelsen i Västra Götlands län. Rapport 2011:10.
(Available in pdf-format)

Bengtsson, Vikki & Lindholm, Mattias 2011: Trädvårdsplan Västra Tunhem Naturreservat. – Länsstyrelsen i Västra Götlands län. Rapport 2011:11.
(Available in pdf-format)

Fasth, Tomas 2011: Dalkarlskärret – detaljerad naturvärdesinventering av skogen kring tippen. – Nacka kommun & Pro Natura.
(Available in pdf-format)

Fasth, Tomas 2011: Norra Kärr Naturvärdesinventering. Underlag inför ansökan om bearbetningskoncession för jordartsmetaller. – Tasman Metals Ltd & Pro Natura.
(Available in pdf-format)

Fasth, Tomas 2011: Norraby udde i Sommen – Naturvärdesinventering av bostadsområde. – Tranås kommun & Pro Natura.
(Available in pdf-format)

Finsberg, Camilla 2011: Övervakning av ädellövskog 2010. – Länsstyrelsen i Västra Götalands län Rapport 2011:62.
(Available in pdf-format)

Finsberg, Camilla & Paltto, Heidi 2011: Förändringar av strandvegetation vid Vänern. Effekter av nedisningen vårvintern 2010 – Stråkvis inventering 2010. – Vänerns vattenvårdsförbund 2011, rapport nr 63.
(Available in pdf-format) (Bilaga 1) (Bilaga 2)

Götmark, Frank & Nordén, Björn (Eds.) 2011: Bland ekar och arter. – Newsletter Nr 7 från projektet "Biologisk mångfald, biobränsle, och skötsel av igenväxande lövskogar med ek".

Johansson, Kurt-Anders 2011 :En värdefull tätortsnära skog i Södra Ryd i Skövde. – Skaraborgsnatur 47: 42-45.

Johansson, Kurt-Anders 2011: Resan till Bornholm. – Svensk Botanisk Tidskrift 105: 179-187.
(Available in pdf-format)

Johansson, Kurt-Anders & Rolf-Göran Carlsson 2011: Inventering av fjälltaggsvampar och violgubbe i delar av Västra Götalands län 2010. – Länsstyrelsen i Västra Götlands län. Rapport 2011:47.
(Available in pdf-format)

Krikorev, Michael & Nordén, Björn 2011: Klubbdynor i Sverige - en blev fyra. – Svensk Mykologisk Tidskrift 32: 10–15.
(Available in pdf-format)

Paltto, Heidi; Nordberg, Anna; Nordén Björn & Snäll, Tord 2011: Development of Secondary Woodland in Oak Wood Pastures Reduces the Richness of Rare Epiphytic Lichens. – PLoS ONE 6(9): e24675. doi:10.1371/journal.pone.0024675.
(Available in pdf-format)

Schroeder, L. Martin; Sahlin, Erik & Paltto, Heidi 2011: Retention of aspen (Populus tremulae) at final cuttings – The effect of dead wood characteristics on saproxylic beetles. – Forest Ecology and Management 262:853-862.


2010

Andersson, Leif; Carlsson, Rolf-Göran; Fasth, Tomas, Jacobsson, Stig & Johansson, Kurt-Anders 2010: Inventering av violgubbe (Gomphus clavatus) och rödlistade fjälltaggsvampar (Sarcodon spp.) i Västmanlands län 2008. – Länsstyrelsen i Västmanlands län. Rapport 2010:1. 86 s.
(Available in pdf-format)

Bengtsson, Ola 2010: Manual för uppföljning av sanddyner och stränder i skyddade områden. Version 4.0. – Naturvårdsverket.
(Available in pdf-format)

Bengtsson, Ola 2010: Manual för uppföljning av åkermark och småmiljöer i odlingslandskapet inom skyddade områden. – Naturvårdsverket.
(Available in pdf-format)

Bengtsson, Ola; Eide, Wenche; Jacobsson, Anders; Ljungberg, Håkan & Westerberg, Sture 2010: Öppna inlandsdyner i Norrbotten – doldisar på naturvårdsradarn. – Fauna och Flora 105(3):32-41.
(Available in pdf-format)

Bengtsson, Vikki & Bengtsson, Ola 2010. Veteraniseringsplan för Naturreservatet Tinnerö Eklandskap. – Linköpings kommun & Pro Natura.
(Available in pdf-format)

Eriksson, Mats. O. G. & Paltto, Heidi 2010. Vattenkemi och fiskbeståndets sammansättning i storlommens Gavia arctica häckningssjöar, samt en jämförelse med smålommens Gavia stellata fiskesjöar. – Ornis Suecica 20:3-30.

Finsberg, Camilla & Paltto, Heidi 2010: Förändringar av strandvegetation vid Vänern –Stråkvis inventering 2009. – Vänerns vattenvårdsförbund 2010, rapport nr 56.

Fasth. Tomas 2010: Inventering av marktaggsvampar i Jönköpings län 2007-2008. – Länsstyrelsen i Jönköpings län. Meddelande nr 2010:05.

Fasth, Tomas & Hellsten, Claes 2010: Kaxholmens lövskog. Inventering av naturvärden; kärlväxter, lavar, mossor och marksvamp. – Jönköpings kommun & Pro Natura.
(Available in pdf-format)

Lindholm, Mattias & Appelqvist, Thomas 2010: Vedlevande skalbaggar på äldre tallved. Tresticklans nationalpark. – Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Rapport 2010:06. ["Saproxylic beetles on wood of Scots Pine in the Tresticklan national park." – in Swedish]
(Available in pdf-format)

Paltto, Heidi & Finsberg, Camilla 2010: Förändringar av strandvegetation vid Vänern. Stråkvis inventering 2009. Vänerns vattenvårdsförbund.
(Available in pdf-format)

Paltto, Heidi; Thomasson, Ingrid & Nordén, Björn 2010: Multispecies and multiscale conservation planning: Setting quantitative targets for red-listed lichens on ancient oaks. Conservation Biology 24: 758–768.

Read, Helen; Wheater, C.Phil; Forbes, Vikki & Young, Jeremy 2010. The current status of ancient pollard beech trees at Burnham Beeches and evaluation of recent restoration techniques. – Quarterly Journal of Forestry. Vol 104, No.2. 109-120.
(Available in pdf-format)

 

 

2009

Andersson, Leif 2009: Utvärdering av svenska våtmarksrestaureringar och -anläggningar. Översikt med idéer och slutsatser. – Världsnaturfonden WWF. 57 s. ["Restoration and construction of Swedish wetlands. Overview, evaluation, conclusions and ideas for the future." – in Swedish.]
(Available in pdf-format)

Andersson, Leif & Alexeeva, Nadezhda 2009: Development of survey methodology - for biologically valuable forests (up to 50 000 ha) in the North-West Russia. I Tor Kristian Spidsø & Ole Jakob Sørensen (red.), The last large intact forests in Northwest Russia. Protection and sustainable use. – TemaNord 2009:523:101-114. (ISBN 978-92-893-1848-8)
(Available in pdf-format)

Andersson, Leif; Alexeeva, Nadezhda M. & Kuznetsova, Ekaterina S. (Eds.) 2009: Survey of biologically valuable forests in North-Western European Russia. Vol. 1. Method of survey and mapping. 238 p. In Russian.
(Available in pdf-format - BUT IT IS A HUGE FILE - 785 MB - YOU NEED FAST INTERNET CONNECTION!!)

Andersson, Leif; Alexeeva, Nadezhda M. & Kuznetsova, Ekaterina S. (Eds.) 2009: Survey of biologically valuable forests in North-Western European Russia. Vol. 2. Identification manual of species to be used during survey at stand level. 258 p. In Russian.
(Available in pdf-format - BUT IT IS A HUGE FILE - 920 MB - YOU NEED FAST INTERNET CONNECTION!!)

Antonelli, Alexandre; Dahlberg, C. Johan; Carlgren, Kaisa H. I. & Appelqvist, Thomas 2009: Pollination of the Lady’s slipper orchid (Cypripedium calceolus) in Scandinavia – taxonomic and conservational aspects. – Nordic Journal of Botany 27:1-8.
(Available in pdf-format)

Appelqvist, Thomas; Bengtsson, Ola & Lindholm, Mattias 2009: Åtgärdsprogram för näbbtrampört 2008–2012. (Polygonum oxyspermum). – Naturvårdsverket Rapport 5972. 25 s. ["Action plan for the knotgrass Polygonum oxyspermum in Sweden." – in Swedish with English summary]
(Available in pdf-format)

Appelqvist, Thomas; Lindholm, Mattias; Holmquist, Markus & Nolbrant, Peter 2009: Vedinsekter i grova ekar i Mark. Förstudie, inventering och skötselförslag. – Miljö i Mark 2009:1. Miljökontoret, Marks kommun. ["Saproxylic insects in coarse oaks in the municipality of Mark. Preparative study, survey and management proposals." – in Swedish.]
(Available in pdf-format)

Bengtsson, Ola; Appelqvist, Thomas & Lindholm, Mattias 2009: Åtgärdsprogram för martorn 2008–2012. (Eryngium maritimum). – Naturvårdsverket Rapport 5940. 33 s. ["Action plan for the sea holly, Eryngium maritimum, in Sweden."– in Swedish with English summary]
(Available in pdf-format)

Bengtsson, Ola & Paltto, Heidi 2009: Lavar och luftkvalitet i Härryda kommun 2009.
(Available in pdf-format)

Bengtsson, Ola; Bengtsson, Vikki & Lindholm, Mattias 2009: Slåtterängar i Västra Götalands län. Resultat av övervakning 2000-2006. – Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Rapport 2009:80. ["Meadows in the county of Västra Götaland. Result of monitoring 2000-2006." – in Swedish]
(Available in pdf-format)

Bengtsson, Vikki & Fay, Luke 2009: 2009 Veteran Tree Survey, Ashtead and Epsom Commons. – City of London Open Spaces Department, City of London report. 31 s.
(Available in pdf-format)

Bengtsson, Vikki & Stenström, Anna 2009: Inventering av askskottsjuka i Västra Götalands län 2009. – Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Rapport 2009:80. ["Survey in the County of Västra Götaland if the ash disease caused by Chalara fraxinea." – in Swedish]
(Available in pdf-format)

Finsberg, Camilla & Olausson, Bettina 2009: Inventering av bred gulbrämad dykare och bred paljettdykare i Göteborg 2009. – I "Sandödlor och småkryp
– fyra undersökningar i Göteborg 2009
." Göteborg Stad, Miljö. R 2009:13: 85-114. ["Survey of Dytiscus latissimus and Graphoderus bilineatus in the municipality of Göteborg 2009." – in Swedish]
(Available in pdf-format)

Fröberg, Lars; Niklasson, Mats; Paltto, Heidi; Knutsson, Tommy & Johansson, Thomas 2009: Age and epiphytic lichen diversity of the dwarf shrub Helianthemum oelandicum on the island of Öland, Sweden. – The Lichenologist 41(5):1-9.

Götmark, Frank & Nordén, Björn (Eds.) 2009: Bland ekar och arter. Newsletter Nr 6 (May 2009) från projektet "Biologisk mångfald, biobränsle, och skötsel av igenväxande lövskogar med ek". ["Among oaks and species." from the project "Biological diversity, biofuel and management of overgrown broadleaf forests with oak" in Swedish.]

Götmark, Frank; Nordén, Björn; Franc, Niklas; Paltto, Heidi; von Proschwitz, Ted; Økland, Bjorn & Monrad Jensen, Anna 2009. Naturvårdsgallring, vad är det? – Biodiverse 1/2009. ["Conservation orientated cutting, what is it?" in Swedish]

Johansson, Kurt-Anders 2009: Nohlmarken – Västergötlands orkidéparadis . – Svensk Botanisk Tidskrift 105:210-233. ["Nohlmarken a restored orchid paradise in Västergötland, southwest Sweden." in Swedish with English abstract.]
(Available in pdf-format)

Johansson, Kurt-Anders 2009: Resan till Rumänein. – Svensk Botanisk Tidskrift 103:323-329. ["The Swedish Botanical Society trip to Romania." in Swedish]
(Available in pdf-format)

Johansson, Kurt-Anders 2009: Naturreservatet Nohlmarken. Ett av Västergötlands unika orkidéparadis. – I "Lindholm, Jan; Lundin, Göran & Ström, Bertil 2009: 100 år med naturen i Skaraborg (Skaraborgsnatur 45)": 255-273.

Lindholm, Mattias 2009: Inventering av citronfläckad kärrtrollslända i Göteborg 2009. – I "Sandödlor och småkryp
– fyra undersökningar i Göteborg 2009
." Göteborg Stad, Miljö. R 2009:13: 31-84. ["Survey of Bembidion stephensi in Krokryd, Lärjeån 2009." - in Swedish]
(Available in pdf-format)

Lindholm, Mattias 2009: Inventering av källsnabblöpare i Krokryd, Lärjeån 2009. – I "Sandödlor och småkryp
– fyra undersökningar i Göteborg 2009
." Göteborg Stad, Miljö. R 2009:13: 115-123.
(Available in pdf-format)

Lindholm, Mattias; Appelqvist, Thomas & Bengtsson, Ola 2009: Åtgärdsprogram för ostronört 2009–2013. (Mertensia maritima). – Naturvårdsverket Rapport 5971. 27 s. ["Action plan for the Northern Shore-wort, Mertensia maritima, in Sweden." – in Swedish with English summary]
(Available in pdf-format)

Nordén, Björn 2009: Svampfloran i raviner vid Lärjeån.– Rapport. Park- och naturförvaltningen, Göteborgs kommun. ["The Fungi in the ravines in Lärjeån." – in Swedish]

Paltto, Heidi; Thomasson, Ingrid & Nordén Björn 2009: Multi-scale conservation planning for threatened lichens on giant oaks. pp. 99 in Czech University of Life Sciences (ed) Book of abstracts, 2nd European Congress of Conservation Biology, Prague 1-5 september. Czech Republic.

Sunhede, Stellan & Carlsson, Rolf-Göran 2009: Trichaster melanocephalus i sydvästra Sveriges inland. – Svensk Mykologisk Tidskrift 30 (3):5-16. ["Trichaster melanocephalus Czerniaiev in the inland of SW Sweden" – in Swedish with English abstract]

 

 

2008

Andersson, Leif; Appelqvist, Thomas & Finsberg, Camilla 2008: Indikatorer för biotoper i odlingslandskapet - en förstudie med hjälp av den svenska rödslistan. – Jordbruksverket rapport 2008:28. ["Indicators of biotopes in the agricultural landscape a preliminary study based on the Swedish Red Data book." – in Swedish]
(Available in pdf-format)

Andersson, Leif & Himelbrant, Dmitry 2008: Lichens of biologically valuable territory Kurgal'sky Peninsula, Leningrad region. – XVII Symposium of the Baltic Mycologists and Lichenologists, Estonia. Saaremaa, Mändjala, 17-21 September 2008. Abstracts: 19-20.

Andersson, Leif & Paltto, Heidi 2008: Hur har natur- och kulturvärden påverkats av röjning/avverkning i betesmarker? Resultatet av en inventering av trädklädda betesmarker som åtgärdats under och efter införandet av den s k 50-trädsregeln. - Jordbruksverkets rapport 2010:8. (Kap 3.)
(Available in pdf-format)

Appelqvist, Thomas 2008: Species richness patterns and community structure of wood-living basidiomycetes (Agaricomycotina) in Nordic spruce forests. – Göteborg University. Faculty of Science. Department of Plant- and Environmental Sciences. Dissertation.

Appelqvist, Thomas; Fasth, Tomas & Bengtsson, Ola 2008: Åtgärdsprogram för finnögontröst 2008–2012. (Euphrasia rostkoviana ssp. fennica). – Naturvårdsverket Rapport 5918. 34 s. ["Action plan for the eyebright Euphrasia rostkoviana ssp. fennica in Sweden." – in Swedish with English summary]
(Available in pdf-format)

Bengtsson, Ola & Bengtsson, Vikki 2008: Pinnmöllan. En sammanfattning av åtgärder och resultat i projektet Lärande natur II. 2005-2008. – Tekniska Förvaltningen. Park- och naturkontoret. Lunds kommun. 17 s.
(Available in pdf-format) ------ (broschyr in pdf-format)

Bengtsson, Vikki & Malmqvist, Andreas 2008: Ljungen. En sammanfattning av åtgärder och resultat i projektet Lärande natur II. 2005-2008. – Tekniska Förvaltningen. Park- och naturkontoret. Lunds kommun. 25 s. ["The heath. Summary of measures and results in the project Learning nature II, 2005-2008." – in Swedish]
(Available in pdf-format)

Carlsson, Rolf-Göran; Johansson, Niklas & Johansson, Kurt-Anders 2008: Blomjordstjärna (Geastrum floriforme) funnen i Västergötland. – Svensk Mykologisk Tidskrift 29 (2): 74-79. ["Geastrum floriforme found in the province of Västergötland." in Swedish with English abstract.]
(Available in pdf-format)

Fasth, Tomas & Hellsten, Claes 2008: Gränna golfbana. Inventering av naturvärden. Förslag till skötsel. – Gränna skogsgrupp & Pro Natura.
(Available in pdf-format)

Nordén, Björn; Götmark, Frank; Ryberg, Martin; Paltto, Heidi & Allmér, Johan 2008: Partial cutting reduces species richness of fungi on woody debris in oak-rich forests. – Canadian Journal of Forest Research 38:1807-1816.

Paltto, Heidi 2008: Oak-rich Temperate Forests. Conservation Ecology of Cryptogams and Vascular plants at Local and Landscape level. – Göteborg University. Faculty of Science. Department of Plant- and Environmental Sciences. Dissertation.

Paltto, Heidi; Nordén, Björn & Götmark, Frank 2008: Partial cutting as a conservation alternative for oak (Quercus spp.)
forest – Response of bryophytes and lichens on dead wood. – Forest Ecology and Management 256 (2008): 536-547.
(Available in pdf-format)

 

 

2007

Andersson, Leif 2007: Strandskogar vid Tåkern 2006. – Pro Natura & Länsstyrelsen i Östergötlands län.
(Available in pdf-format)

Appelqvist, Thomas & Bengtsson, Ola 2007: Åtgärdsprogram för alkonblåvinge och klockgentiana 2007–2011. (Maculinea alcon och Gentiana pneumonanthe). – Naturvårdsverket Rapport 5686. ["Action plan for the alcon blue butterfly Maculinea alcon and the marsh gentian Gentiana pneumonanthe in Sweden." in Swedish with English summary] .
(Available in pdf-format)

Bengtsson, Ola 2007: Manual för fältinventering i kustnära trädklädda sanddyner.
(Available in pdf-format)

Finsberg, Camilla; Stenström, Anna & Envall, Katrina 2007: Ädellövskogar – värde och ingrepp efter 20 år. – Länsstyrelsen Västra Götaland. Rapport 2007:15. ["Hardwood forests Nature conservation values and negative impact after 20 years." in Swedish]
(Available in pdf-format)

Forbes, Vikki & Teutsch, Kerstin 2007: Vårdplan över Sperlingsholms almallé. – Länsstyrelsen i Hallands län, Pro Natura & Teutsch Landskapsarkitekter AB. ["Managment plan for the Sperlingsholm elm alley." – in Swedish]
(Available in pdf-format)

Franc, Niklas; Götmark, Frank; Økland, Bjorn; Nordén, Björn & Paltto, Heidi 2007: Factors and scales potentially important for saproxylic beetles in temperate mixed oak forest. – Biological Conservation 135: 86-98.
(Available in pdf-format)

Johansson, Kurt-Anders & Carlsson, Rolf.-Göran 2007: Naturinventering av skogsområdet mellan Alphyddevägen och Hållsdammsbäcken. – Skövde Naturskyddsförening & Pro Natura. ["Nature survey of the forest area between Alphyddevägen and Hållsdammsbäcken." in Swedish]
(Available in pdf-format)

Nordén, Björn; Paltto, Heidi; Götmark, Frank & Wallin K 2007: Species indicators of biodiversity, what do they indicate? – Lessons for conservation of cryptogams in oak-rich forest. – Biological Conservation 135: 369-379.
(Available in pdf-format)

Read, Helen, Forbes, Vikki & Young, Jeremy 2007: Specialist survey of all old pollards at Burnham Beeches & work programme for 2007/8 to 2015/06. – City of London.
(Available in pdf-format)

 

 

2006

Andersson, M.; Appelqvist, Thomas; Edman, Tobias; Liedholm, Hans; Niklasson, Mats; Nordén, Björn & Paulsson, J. 2006: Miljökonsekvenser för biologisk mångfald – Underlagsrapport inom projekt Stormanalys. – Rapport 11: 2006. Skogsstyrelsen. Jönköping. ["Environment impact assessment on biodiversity. Report within the project Storm ananlysis." – in Swedish]
(Order from Skogsstyrelsen, SE - 551 83 Jönköping, tel +46 36 15 60 00)

Forbes, Vikki & Fay, Neville 2006: Trädinventering på Hallstad ängar. – Pro Natura & Treework Environmental Practice, Länsstyrelsen i Östergötlands län. ["Inventory of trees in Hallstad ängar." – in Swedish]
(Available in pdf-format)

Johansson, Kurt-Anders 2006: Linnés bokar vid Ingasäter. – Skaraborgsnatur 43: 59-60. ["The Linné beeches at Ingasäter." in Swedish]

Jonsson, Mattias; Ranius, Thomas; Ekvall, Hans; Bostedt, Göran; Dahlberg, Anders; Ehnström, Bengt; Nordén, Björn & Stokland Jogeir N. 2006: Cost-effectiveness of silvicultural measures to increase substrate availability for red-listed wood-living organisms in Norway spruce forests. – Biological Conservation 127: 443-462.
(Available in pdf-format)

Nordén, Björn 2006: Atlantisk hål-lav – ryktet om dess död överdrivet. – Svensk Botanisk Tidskrift 100: 302. ["Menegazzia subsimilis the rumour concerning its extinction exagerrated." – in Swedish with English abstract]

Paltto, Heidi; Nordén, Björn; Götmark, Frank & Franc, Niklas 2006: At which spatial and temporal scales does landscape context affect local density of Red Data Book and Indicator species? – Biological Conservation 133: 442-454.
(Available in pdf-format)

 

 

2005

Andersson, Leif, Kriukelis, Rimvydas & Skuja, Saulis 2005: Woodland Key Habitat Inventory in Lithuania. Lithuanian Forest Inventory and Management Institute, Kaunas & Regional Forestry Board of Östra Götaland, Linköping.
(Available in pdf-format - BUT IT IS A HUGE FILE - 730 MB - YOU NEED BROAD BAND!!))

Appelqvist, Thomas 2005: Naturvårdsbiologisk forskning. Underlag för områdesskydd i skogslandskapet. – Naturvårdsverket Rapport 5452. ["Nature Conservation Science and Research. Support for area protection in forests and woodlands." – In Swedish with English summary.]
(Available in pdf-format)

Forbes, Vikki; Rose, Ben & Neville, Fay 2005: Thames & Chilterns: Parkland & Wood-Pasture Veteran Tree Survey Phase II. - Treework Environmental Practice for English Nature.
(Available in pdf-format)

Götmark, Frank; Fridman, Jonas; Kempe, Göran & Nordén, Björn 2005: Broadleaved tree species in conifer-dominated forestry: regeneration and limitation of saplings in southern Sweden. – Forest Ecology and Management 214: 142-157.

Götmark, Frank; Paltto, Heidi; Nordén, Björn & Götmark, E. 2005: Evaluating partial cutting in broadleaved temperate forest under strong experimental control: Short-term effects on herbaceous plants. – Forest Ecology and Management 214: 124-141.

Johansson, Kurt-Anders 2005: Dvärseradella (Ornithopus perpusillus) funnen i Segerstorp utanför Skövde. – Calluna 2005(4): 17. ["Ornithopus perpusillus found in Segerstorp in Skövde municipality." in Swedish]

Johansson, Kurt-Anders 2005: Om en massförekomst av västgötamåra (Galium suecicumvar.vestrogothicum) och några arter på en grusås i Lerdala socken i Skövde kommun. – Calluna 2005(4): 18-19. ["Notes on a massive occurrence of Galium suecicum var. vestrogothicum and some other species on an esker in the Lerdala parish, Skövde municipality." in Swedish]

Lindholm, M. 2005: Lövskogar i Falköpings kommun. ["Deciduous Forests in the Falköping municipality." In Swedish]Rapport 2005:04. Länsstyrelsen i Västra Götalands län & Falköpings kommun. (3 volumes).
(Available in pdf-format/ 7 MB!)) (Overview map is also available in pdf-format)

Nordén, Björn; Sunhede, S
tellan & Larsson, Ellen
2005: New species of Moristroma (Ascomycetes) and phylogenetic position of the genus. – Mycological Progress 4: 325-332.

Økland, Bjørn; Götmark, Frank; Nordén, Björn; Franc, Niklas; Kurina, Olavi & Polevoi Alexei 2005: Regional diversity of Mycetophilids (Diptera: Sciaroidea) in Scandinavian oak-dominated forests. – Biological Conservation 121: 9-20.
(Available in pdf-format)

 

 

2004

Andersson, Leif & Kriukelis, Rimvydas 2004: Lietuvos kertines miško buveines. [Nyckelbiotoper i Litauen.] – Lietuvos respuklikos aplinkos ministerija, Naturvårdsverket & Skogsvårdsstyrelsen i Östra Götaland. ["Woodland Key Habitats in Lithuania." – in Lithuanian]
(Kan beställas från Skogsstyrelsen Östra Götaland - 013 - 20 38 37 eller från Leif Andersson).

Finsberg, Camilla 2004: Lövskogar i Skara kommun. – Skara kommun & Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Rapport 2004:59. ["Deciduous Forests in the Skara municipality." – in Swedish]
(Available in pdf-format) (Overview map)

Finsberg, Camilla & Paltto, Heidi 2004: Förändringar av strandnära vegetation runt Vänern – metodutveckling och analys. – Vänerns vattenvårdsförbund. Rapport nr.3. ["Changes in the shoreline vegetation of the lake Vänern elaboration of methods and analysis." – in Swedish]
(Available in pdf-format)

Forbes, Vikki; Fay, Luke; Lindholm, Matthias & Rose, Ben 2004:Hördalen Veteran Oak Survey & Arboricultural Management Plan. – Länsstyrelsen i Hallands Län. Meddelande 2004:25.
(Available in pdf-format)

Forbes, Vikki; Fay, Luke; Fay, Neville; Lindholm, Matthias; de Berker, Nigel & Rose, Ben. 2004: Särö Västerskog Veteran Oak Survey & Arboricultural Management Plan. – Länsstyrelsen i Hallands Län. Meddelande 2004:26.
(Available in pdf-format)

Nordén, Björn; Ryberg, Martin; Götmark, Frank & Olausson, Bettina 2004: The Relative Importance of Coarse and Fine Woody Debris for the Diversity of Wood-Inhabiting Fungi in Temperate Broadleaf Forest. – Biological Conservation 117: 1-10.
(Available in pdf-format)

Nordén, Björn; Götmark, Frank; Tönnberg, Marie & Ryberg, Martin 2004: Dead wood in semi-natural temperate broadleaved woodland: contribution of coarse and fine dead wood, attached dead wood and stumps. – Forest Ecology and Management 194: 235-248.

 

 

2003

Andersson, Leif; Martverk, Riina; Külvik, Mart; Palo, Anneli & Varblane, Ants 2003: Woodland Key Habitat Inventory in Estonia 1999 - 2002. – Regio Publishing. Tartu.


Appelqvist, Thomas & Lindholm, Mattias 2003: Inventering av vedlevande insekter i sekundära lövskogar viktiga för vitryggig hackspett. – Länsstyrelsen i Värmlands län. Rapport2003:9. ["Inventory of wood-living insects in secondary deciduous forests important for white-backed woodpecker" – in Swedish.]
(Order from: Länsstyrelsen i Värmlands län, + 46 10 224 7000)

Bengtson, Ola 2003: Miljöövervakning av sanddynsmiljöer i Skåne och Halland med hjälp av flygbildstolkning – En metodstudie. Länsstyrelsen i Hallands län. Meddelande 2004-3.

Bengtson, Ola 2003: Inventering av Stenbrohult – Naturvärdesbedömning och diskussioner kring framtida naturvårdsåtgärder. – Länsstyrelsen i Kronobergs län. ["Nature survey of Stenbrohult - Conservation value assessment and discuusion on future conservation measures" – in Swedish.]
((Order from: Länsstyrelsen i Kronobergs län + 46 10 223 70 00)

Bertilsson, Anders & Paltto, Heidi 2003: Hagar i Skaraborg år 2001. En återinventering med miljöövervakningssyfte. – Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Meddelande 2003:15. ["Pastures in Skaraborg 2001. A monitoring recurrent survey." in Swedish.]
(Order from: Länsstyrelsen i Västra Götalands län, + 46 10 224 40 00)

Forbes, Vikki 2003: Chariots of fire – a burning issue. – Conservation Land Management 1 (4): 9-10.

Motiejunaite, Jurga & Andersson, Leif 2003: Contribution to the Lithuanian Flora of Lichens and Allied Fungi. – Botanica Lithuanica, 9(1): 71-88.

Nilsson, R.Henrik; Hallenberg, Nils; Nordén, Björn; Maekawa, Nitaro & Wu, Sheng-Hua 2003: Phylogeography of Hyphoderma setigerum (Basidiomycota) in the Northern Hemisphere. – MycologicalResearch 107: 645-652.
(Available in pdf-format)

Nordén, Björn 2003: Vedsvampfloran på lövträdsved – I: "Dahlberg, A. 2003: Vedlevande arters krav på kvalitéer av död ved." ArtDatabanken. Uppsala. ["Substrate requirements of saproxylic species in Sweden" – in Swedish with English summary

Nordén, Björn & Appelqvist, Thomas 2003: Gall-bildning på sporsäckssvamp en ovanlig form av parasitism och en ny art för Norden, gallmyggan Mycocecis ovalis. – Fauna och Flora 98 (3): 40-41. ["Mycocecis ovalis - a rare case gall-forming insect on an ascomycete" – in Swedish with English summary]

Ryberg, Martin; Dahlberg, Johan & Nordén, Björn 2003: Effektuppföljning av markvegetation i samband med skogsmarksvitalisering. – Skogsvårdsstyrelsen Västra Götaland. ["Monitoring of vegetation in connection with forest vitalisation" in Swedish.]
(Beställes från Skogsstyrelsen, Västra Götaland,
tel 033 - 177385)

 

 

2002

Andersson, Leif 2002: Traktanalys – kartor över rikedomen av känsliga och sällsynta skogsarter. – Svensk Botanisk Tidskrift 96: 313-322. ["Mapping nature protection values a habitat-wise presentation of regional variation in rare and vulnerable species richness" in Swedish with English summary.]
(Available in pdf-format)

Andersson, Leif & Kriukelis, Rimvydas 2002: Pilot Woodland Key Habitat Inventory in Lithuania. Final report. – Forest Department, Ministry of Environment, Lithuania & Regional Forestry Board of Östra Götaland, Sweden. Vilnius.
(Available in pdf-format).

Bengtson, Ola 2002: Inventering av Vedåsa och Ramsås/Åshuvud. Naturvärdesutredning och synpunkter på skötsel. – Länsstyrelsen
i Kronobergs län. ["Survey of Vedåsa and Ramsås/Åshuvud. Nature protection value assessment and comments on the management."– in Swedish.]
(Kan beställas från Länsstyrelsen i Kronobergs län 0470 - 860 00)

Bengtson, Ola & Olausson, Bettina 2002: Underlag för framtida skötsel av naturreservatet Björnön, Västerås kommun. – Teknik- och idrottsförvaltningen, Västerås kommun.

Bengtson, Ola; Olausson, Bettina & Paltto, Heidi 2002: Lavar och luftkvalitet i Härryda kommun 2002. – Härryda kommun, miljö- och hälsoskyddskontoret och Landvetter flygplats.

Ek, Tommy; Johannesson, Jens; Nordén, Björn & Ström, Björn 2002: Getlav i Sverige - långspridning eller relikt från värmetiden. – Svensk Botanisk Tidskrift 96: 210-215. ["Distribution, status and ecology of Flavoparmelia caperata in Sweden." in Swedish with English summary.]
(Available in pdf-format).

Fasth, Tomas 2002: Fördjupad nyckelbiotopsinventering av tätortsnära delar av Huskvarna. Jönköpings kommun..
(Available in pdf-format)

Götmark, Frank; Kokk, Carolina; Kolviken, Malin & Nordén, Björn 2002: Ekar och biologisk mångfald. – Ekbladet 17: 26-34. ["Oaks and biodiversity." in Swedish.]

Johannesson, Jens; Fasth, Tomas & Ek, Tommy 2002: Är skärgårdens naturvärden underskattade? – Svensk Botanisk Tidskrift 96: 66-74. ["Are biodiversity values in the Swedish archipelago underestimated?", in Swedish with English summary.]

Johansson, Kurt-Anders & Carlsson, Rolf-Göran 2002: Förekomsten av Sankt Pers nycklar (Orchis mascula) i Skaraborgs län. – Skaraborgsnatur 39: 112-120. ["The occurrence of Orchis mascula in the county of Skaraborg." in Swedish]

Maekawa, Nitaro & Nordén, Björn 2002: Taxonomic study of Japanese Corticiaceae (Aphyllophorales) VII. – Mycoscience 43: 363-365.
(Available in pdf-format)

Nordén, Björn; Appelqvist, Thomas & Olausson, Bettina 2002: Sporsäcksvampar i död ved – mångfald, ekologi och naturvårdsaspekter. – Svensk Botanisk Tidskrift 96:139-148. ["Diversity, ecology and conservation of wood-inhabiting ascomycetes in Sweden." in Swedish with English summary.]

 

 

2001

Andersson, Leif 2001: Habitat classification in the light of disturbance and succession. – In Andersson, Leif; Marciau, Roger; Paltto, Heidi; Tardy, Bertrand & Read, Helen (eds.) "Tools for preserving biodiversity in the nemoral and boreonemoral biomes of Europe. Textbook 1, NACONEX programme, September 2001".
(Available in pdf-format)

Angelstam, Per & Andersson, Leif 2001: Estimates of the needs for forest reserves in Sweden. – Scandinavian Journal of Forest Research Suppl. 3: 38-51.

Angelstam, Per & Andersson, Leif 2001: Estimating the amount of forest reserves needed to preserve biodiversity. – In Andersson, Leif; Marciau, Roger; Paltto, Heidi; Tardy, Bertrand & Read, Helen (eds.) "Tools for preserving biodiversity in the nemoral and boreonemoral biomes of Europe. Textbook 1, NACONEX programme, September 2001".
(Available in pdf-format)

Appelqvist, Thomas; Bengtson, Ola & Gimdal, Rickard 2001: Insekter och mosaiklandskap. – Entomologisk tidskrift 122 (3): 81-97.

Appelqvist, Thomas; Gimdal, Rickard & Bengtson, Ola 2001: Insects and mosaic landscapes. – In Andersson, Leif; Marciau, Roger; Paltto, Heidi; Tardy, Bertrand & Read, Helen (eds.) "Tools for preserving biodiversity in the nemoral and boreonemoral biomes of Europe. Textbook 1, NACONEX programme, September 2001".
(Available in pdf-format)

Bengtson, Ola & Andersson, Leif 2001: Inventory methods in relation to landscape history and structure. – In Andersson, Leif; Marciau, Roger; Paltto, Heidi; Tardy, Bertrand & Read, Helen (eds.) "Tools for preserving biodiversity in the nemoral and boreonemoral biomes of Europe. Textbook 1, NACONEX programme, September 2001".
(Available in pdf-format)

Bengtson, Ola; Ringvall, Anna & Johansson, Thomas 2001: Utvärdering av metod för övervakning av ädellövskogar. – Länsstyrelsen i Kalmar län. Meddelande 2001:23. ["Evaluation of methods for monitoring deciduous woodlands." – in Swedish]
(Available in pdf-format)

Finsberg, Mikael 2001: Lövskogar i Mariestads kommun. – Mariestads kommun och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Rapport 2001:53. ["Deciduous woodlands in the Municipality of Mariestad." – in Swedish]
(Order from: Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöavdelningen, 542 85 Mariestad, tel + 46 10 224 40 00)

Forbes, Vikki 2001: A self financing nature reserve: Challenges and opportunities. In: Read, Helen; Forfang, Anne-Sofie; Marciau, Roger; Paltto, Heidi; Andersson, Leif & Tardy, Bertrand (eds.) "Tools for preserving woodland biodiversity. Textbook 2, NACONEX programme, September 2001".
(Available in pdf-format)

Götmark, Frank; Nordén, Björn; Appelqvist, Thomas; Jacobsson, Stig; Lindholm, Mattias; von Proschwitz, Ted & Tönnberg, Marie 2001: Bland ekar och arter: hur ska igenväxande lövrika marker skötas? Tjugoårigt experiment ska ge svar. – Skog & Forskning nr 1/2001. [in Swedish]

Johansson, Kurt-Anders 2001: The restoration of the Nohlmarken nature reserve. – In Andersson, Leif; Marciau, Roger; Paltto, Heidi; Tardy, Bertrand & Read, Helen (eds.) "Tools for preserving biodiversity in the nemoral and boreonemoral biomes of Europe. Textbook 1, NACONEX programme, September 2001".
(Available in pdf-format)

Johansson, Kurt-Anders & Carlsson, Rolf-Göran 2001: Adam och Eva i Skaraborg. – Skaraborgsnatur 38: 47-53. ["Dactylorhiza sambucina in the county of Skaraborg." in Swedish]

Johansson, Kurt-Anders & Carlsson, Rolf-Göran 2001: Förekomsten av Adam och Eva (Dactylorhiza latiflolia (tidigare D. sambucina) i f d Skaraborg län. – Calluna 2001(1): 8-13. ["The occurence of Dactylorhiza sambucina in the former county of Skaraborg." in Swedish.]

Nordén, Björn & Appelqvist, Thomas 2001: Conceptual Problems of Ecological Continuity and itsBioindicators. – Biodiversity and Conservation 10: 779-791.
(Available in pdf-format)

Nordén, Björn & Paltto, Heidi 2001: Wood-decay fungi in hazel wood: species richness correlated to stand age and dead wood features. – Biological Conservation 101/1: 1-8.
(Available in pdf-format)

Nordén, Björn & Sunhede, S
tellan
2001: Ekbarkdyna (Obolarina dryophila) - en doldis med intressant ekologi. – Svensk Botanisk Tidskrift 95: 331-337. ["Obolarina dryophilaa black fungus under the bark of Quercus." – in Swedish with English summary.]
(Available in pdf-format)

 

 

2000

Andersson, Leif 2000: Traktanalys i Västergötland. – Skaraborgsnatur 37: 12-17. ["Mapping of biodiversity values in the province of Västergötland" in Swedish.]

Andersson, Leif 2000: Inventering av gamla och grova träd vid vägar och bebyggelse i Linköpings kommun. – Linköpings kommun. ["Survey of old and coarse trees along roads and close to habitations in the municipality of Linköping", in Swedish.]
(Order from Linköpings kommun, tel + 46 13 20 60 00)

Andersson, Leif; Ek, Tommy; Külvik, Mart; Martverk, Riina & Palo, Anneli 2000: Inventory of woodland key habitats. Methodology. – Ministry of Environment, Forest Department, Estonia & County Forestry Board, Östergötland, Sweden. Linköping-Tallinn-Tartu.

Finsberg, Mikael; Paltto, Heidi; Götbrink, Eva & Liljewall, Emma 2000: Lövskogsinventering Götene kommun. – Länsstyrelsen Västra Götaland 2000:10. ["Inventory of broadleaved forests in the municipality of Götene." In Swedish]
(Order from: Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöavdelningen, 542 85 Mariestad, tel + 46 10 224 40 00)

Forbes, Vikki & Clarke, Adrian 2000: Bridging the Generation Gap. – Enact 8 (3): 7-9

Löfgren, Rolf & Andersson, Leif (red.) 2000: Sydsvenska lövskogar och andra lövbärande marker. Kriterier för naturvärdering. skydd och skötsel. – Naturvårdsverket Rapport 5081. ["South Swedish deciduous forests and woodlands. Criteria for conservation value assessment, protecion and management." in Swedish.]
(Order from CM-Gruppen, Box 110 93, SE - 161 11 Bromma, phone+ 46 8 505 933 40, fax + 46 8 505 933 99, mail natur@cm.se)

Nordén, Björn & Appelqvist, Thomas 2000: Underlag till skötselplan för Särö Västerskog - naturvärden knutna till tall.In Fritz, Ö. 2000: Information från Länsstyrelsen i Halland: "Bark- och vedlevande lavar i Väster- och Nordanskog på Särö i norra Halland".

Nordén, Björn; Appelqvist, Thomas; Lindahl, Björn & Henningsson, Magnus 2000: Cubic rot fungi - succession of corticioid fungi in brown-rotted spruce stumps. – Mycologia Helvetica 10:13-24.

Nordén, Björn & Larsson, Karl-Henrik 2000: Basidiospore dispersal in the old-growth forest fungus Phlebia centrifuga (Basidiomycetes). – Nordic Journal of Botany 20: 215-219.

 

 

1999

Andersson, Leif; Appelqvist, Thomas; Bengtson, Ola; Mikael Finsberg & Heidi Paltto 1999: Övervakning av miljöförändringar i hagmarker i Västra Götalands län 1998. – Länsstyrelsen i Västra Götaland 1999:2. ["Monitoring of environmental changes in pastures in the county of Västra Götaland 1998" – in Swedish]
(Order from: Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöavdelningen, 542 85 Mariestad, tel + 46 10 224 40 00)

Andersson, Leif 1999: Hene - Skultorp. Ett närströvområde med oanade naturvärden. – Skaraborgsnatur 36: 37-42. "Hene - Skultorp. An area for recreation with unexpected nature values" – in Swedish]

Andersson, Leif 1999: Spindelmossa – första fynd i Västergötland. – Skaraborgsnatur 36: 53-54. ["Cololejeunea calcarea – first find in the province ofVästergötland" – in Swedish]

Carlsson, Rolf-Göran 1999: Intressanta tickfynd från Skaraborg. – Skaraborgsnatur 36: 47-52. ["Interesting findings of Polypores in the county of Skaraborg" – in Swedish]

Johansson, Kurt-Anders 1999: Skogsfrun funnen på Billingen. – Skaraborgsnatur 36: 55-56. ["Epipogium aphyllum found on the Billingen mountain" in Swedish]

Johansson, Kurt-Anders 1999: Smultronställen – Skövde, Nohlmarken. – Skaraborgsnatur 36: 101-104. ["Favourite spots Skövde, Nohlmarken." in Swedish]

 

 

1998

Andersson, Leif 1998: Naturvårdsprogram. Sammanställning av områden med höga naturvärden i Skövde kommun.– Pro Natura / Skövde kommun, Miljö- och hälsoskyddsnämden. ["Nature conservation programme. Compilation of areas with high protection values in the municipality of Skövde." – in Swedish]
(Order from: Skövde kommun, Miljö- och hälsoskyddskontoret, S - 541 83 Skövde, Sweden, tel + 46 500 46 80 00)

Andersson, Leif 1998: Inventering av naturförhållanden i Hene-Skultorps-området. Naturvärden och förslag till skydd. – Länsstyrelsen i Västra Götaland 1998:41. ["Inventory of nature in the area of Hene-Skultorp. Evaluation of protection value and proposition for conservation" – in Swedish]
Order from: Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöavdelningen, S - 542 85 Mariestad, Sweden, tel + 46 10 224 40 00)

Andersson, Leif & Bengtson, Ola 1998: En återinventering av rikkärr i Skaraborg. – Länsstyrelsen i Västra Götaland 1998:2. "A reinventory of alkaline fens in Skaraborg" – in Swedish]
Order from: Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöavdelningen, S - 542 85 Mariestad, Sweden, tel + 46 10 224 40 00)

Andersson, Leif & Carlsson, Rolf-Göran 1998: Arpinia fusispora Hohmeyer funnen i Sverige.– Jordstjärnan 19 (2): 9-15. [Arpinia fusispora Hohmeyer found in Sweden - in Swedish with English summary]

Angelstam, Per & Andersson, Leif 1998: Hur mycket skyddad skog behövs? – Skog & Forskning 3-4/97:12-20. ["How much protected forests is necessary?" – in Swedish]

Angelstam, Per & Andersson, Leif 1998: Bristanalys ger svaret. – Skog & Forskning 3-4/97:22-25. ["Gap analysis gives the answer" – in Swedish]

Appelqvist Thomas; Gimdal Rickard; Finsberg, Mikael & Bengtson Ola 1998: Alkonblåvingen (Maculinea alcon) i Västra Götalands län – habitatval och naturvårdsaspekter. – Ent. Tidskr. 119 (3-4): 121-130. [The Alcon blue (Maculinea alcon) in the region of Västra Götaland – habitat selection and aspects on conservation. – in Swedish with English abstract]

Appelqvist, Thomas & Nordén, Björn 1998: Kontinuitet – ett mångtydigt begrepp. – Svensk Bot. Tidskr. 92: 23-36. ["Environmental continuity – an ambiguous concept in Swedish environmental conservation" – in Swedish with English abstract].

Appelqvist, Thomas & Svedlund, Lennart 1998: Insekter i odlingslandskapet. – Jordbruksverket. Biologisk mångfald och variation i odlingslandskapet. ["Insects in the agricultural landscape" – in Swedish]
(Order from: Jordbruksverket, Informationsenheten, S - 551 82 Jönköping, Sweden, tel + 46 36 15 50 00, fax + 46 36 71 51 14, E-mail: jordbruksverket@sjv.se)

Johansson, Kurt-Anders 1998: Förekomsten av guckusko i Skaraborgs län. – Skaraborgsnatur 35: 42-55. ["The occurence of Cypripedium calceolus in the county of Skaraborg." in Swedish]

Johansson, Kurt-Anders 1998: Årets fynd – skogsfru, Epipogium aphyllum, på Billingen. – Calluna 1998(2): 7. ["The discovery of the year - Epipogium aphyllum on the Billingen mountain." in Swedish]

Larsson, A. & Andersson, Leif 1998: Höjentorp Drottningkullen. – Länsstyrelsen i Västra Götaland. ["Höjentorp - Drottningkullen (nature inventory)" – in Swedish]
(Order from: Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöavdelningen, S - 542 85 Mariestad, Swden, tel + 46 10 224 40 00)

Paltto, Heidi 1998. Fågelinventeringar och en vegetationskartering vid Asköviken och Hullsjön - resumé, utvärdering och förslag på kompletterande verksamhet. – WWF rapport 2:98. ["Ornithological inventories and a mapping of vegetation in Asköviken and Hullsjön - summary, evaluation and proposal for supplementary activities" – in Swedish]

Paltto, Heidi 1998. Species richness of wood-living fungi on hazel Corylus avellana correlated to structural parameters of hazel stands. – An Honour´sproject in Mycology. University of Gothenburg.
(Beställes från Heidi Paltto: heidi.paltto@pro-natura.net)

 

 

1997

Andersson, Leif 1997: Manual för linjetaxering av biologisk mångfald på landskapsnivå. Registrering av vegetation. – Meddelande 1997:24. Länsstyrelsen i Jönköpings län. ["Manual for strip inventory of biodiversity at landscape level. Registration of vegetation". – in Swedish]
(Order from: Länsstyrelsen i Jönköpings län, S - 551 86 Jönköping, Sweden, tel + 46 10 22 36 000)

Angelstam, Per & Andersson, Leif 1997: I vilken omfattning behöver arealen skyddad skog i Sverige utökas för att biologisk mångfald ska bevaras. – Bilaga 4. SOU 1997:98. Skydd av skogsmark. Behov och kostnader. ["To what extent needs the area of protected forests increase to preserve the biodiversity" – in Swedish]
(Oders to: Fritzes, S - 106 47 Stockholm, Sweden, tel + 46 8 690 91 91)

Andersson, Leif; Carlsson, Rolf-Göran; Johansson, Kurt-Anders & Nitare, Johan 1997: Inocybe fibrosa (Sowerby) Gillet funnen i kalkgranskog på Billingen. – Jordstjärnan 18 (3): 41-46. ["Inocybe fibrosa (Sowerby) Gillet found in calcareous spruce forest on Billingen" – in Swedish with English summary]

Appelqvist, Thomas; Bengtson, Ola; Finsberg, Mikael & Gimdal, Rickard 1997: Alkonblåvingen i Älvsborgs län och Göteborgs och Bohus län. – Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1997:4; Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 1997:23. ["The alcon blue (Maculinea alcon) in the counties of Älvsborg and Göteborg/Bohus" – in Swedish]
Order from: Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Miljöavdelningen, S - 403 40 Göteborg, Sweden, tel + 46 10 224 40 00)

Appelqvist, Thomas; Fasth, Tomas & Larsson, Artur 1997: Ryningsnäs och Ruda lund. Två värdefulla skalbaggsmiljöer i Kalmar län. - Emåprojektet, Rapport 1997:2. Länsstyrelsen i Kalmar län. ["Two important beetle sites in the county of Kalmar" – in Swedish]
(Order from: Länsstyrelsen i Kalmar län, S - 391 86 Kalmar, Sweden, tel + 46 10 223 80 00)

Bengtson, Ola; Lundh, Niclas & Nordén, Björn 1997: Ädellövskogar i Lysekils kommun. – Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 1997:10. ["Hard wood forests in the municipality of Lyskekil" – in Swedish]
Order from: Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Miljöavdelningen, S - 403 40 Göteborg, Sweden, tel + 46 10 224 40 00)

Carlsson, Rolf-Göran 1997: Kinnekulle – överraskningarnas berg. – Skaraborgsnatur 34: 70-72. ["Kinnekulle the mountain of surprises." in Swedish]

Gimdal, Rickard 1997: Ädellövskogar i Strömstads kommun. – Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. Miljöavdelningen. Rapport 1997:12. ["Hard wood forests in the municipality of Strömstad" – in Swedish]
Order from: Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Miljöavdelningen, S - 403 40 Göteborg, Sweden, tel + 46 10 224 40 00)

Gimdal, Rickard & Finsberg, Mikael 1997: Lavar och luftkvalitet i Härryda kommun 1997. – Härryda kommun, Miljö- och hälsoskyddskontoret samt Göteborg–Landvetter Flygplats. ["Lichens and air quality in the municipality of Härryda" – in Swedish]

Fasth, Tomas & Larsson, Artur 1997:Naturinventering i Emåns dalgång. - Emåprojektet, Rapport 1997:2. Länsstyrelsen i Kalmar län. ["Nature inventory in the valley of Emån" – in Swedish]
(Order from: Länsstyrelsen i Kalmar län, S - 391 86 Kalmar, Sweden, tel + 46 10 223 80 00)

Larsson, Artur & Finsberg, Mikael 1997: Ädellövskogar i Munkedals kommun. – Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. Rapport 1997:9. ["Hard wood forests in the municipality of Munkedal" – in Swedish]
Order from: Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Miljöavdelningen, S - 403 40 Göteborg, Sweden, tel + 46 10 224 40 00)

Larsson, Artur & Finsberg, Mikael 1997: Ädellövskogar i Tanums kommun. – Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. Rapport 1997:11. ["Hard wood forests in the municipality of Tanum" – in Swedish]
Order from: Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Miljöavdelningen, S - 403 40 Göteborg, Sweden, tel + 46 10 224 40 00)

Nordén, Björn 1997: Genetic variation within and among populations of Fomitopsis pinicola (Basidiomycetes) – Nordic Journal of Botany 17(3): 319-329.

Nordén, Björn 1997: Pyrenomyceten Eutypella tetraploa funnen i Sverige. – Windahlia 22:65-66. ["The pyrenomycete Eutypella tetraploa found in Sweden" – in Swedish with English abstract]

Nordén, Björn 1997: Artfaktablad rödlistade svamparter: i Larsson, K.-H. (red.): Rödlistade svampar i Sverige – Artfakta: 61, 67, 73-75, 86, 116-118, 170, 318-321, 386, 403, 430, 433, 465. – ArtDatabanken, SLU, Uppsala. ["Fact sheets for redlisted fungi" – in Swedish]
(Beställes från SLU Publikationstjänst. Box 7075, 750 07 Uppsala,
tel 018-67 11 00, fax 018-67 28 54, E-post: Publikationstjänst@cf.slu.se)

Nordén, Björn; Appelqvist, Thomas; Barck, Lars & Löhmus, Mare 1997: An ecological field study of wood-living pyrenomycetes in a Swedish hardwood forest. – Windahlia 22: 57-64.

Nordén, Björn & Paltto, Heidi 1997: Vedsvampar i Mittlandskogens hässlen. – Krutbrännaren 6 (2): 50-56. ["Wood inhabiting fungi in hazel stands in the Mittlandskogen" – in Swedish]

Paltto, Heidi & Fasth, Tomas 1997: Naturinventering - Silverån mellan Hagelsrum och Rosenfors, Hultsfreds kommun. – Länsstyrelsen Kalmar län 1997:14. "Nature inventory - Silverån between Hagelsrum and Rosenfors, in the municipality of Hultsfred" – in Swedish]
Order from: Länsstyrelsen i Kalmar län, 391 86 Kalmar, tel + 46 10 223 80 00)

 

 

1996

Appelqvist, Thomas; Nordén, Björn & Bengtsson, Ola 1996: Pepparporella, Porella arboris-vitae, återfunnen i Västergötland. – Svensk Bot. Tidskr. 90: 21-24. [Porella arboris-vitae rediscovered in Västergötland, Sweden" – in Swedish with English abstract]

Appelqvist, Thomas; Nordén, B. & Bengtsson, Ola 1996: Kryptogamer inom regional miljöövervakning. – Länstyrelsen i Älvsborgs län. Rapport 1996: 1. ["Cryptogams in regional environmental monitoring" – in Swedish]
(Order from: Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Miljöavdelningen, S - 462 82 Vänersborg, Sweden, tel + 46 10 224 40 00)

Forbes, Vikki & Warnock, Bob 1996: Ashtead Common: A case study in conserving a forest of veteran trees. In: "H.J. Read (ed.) Pollard and veteran tree management II: 61-64, Corporation of London."

Hultengren, Svante & Nordén, Björn 1996: Ekologi och aktuell utbredningsbild för blylav, Degelia plumbea, i SV Sverige. – Svensk Bot. Tidskr. 90: 1-9. ["Ecology and current distribution of the lichen Degelia plumbea in southwestern Sweden" – in Swedish with English abstract]

Johansson, Kurt-Anders 1996: Tis
telsnyltrot (Orobanche reticulata) funnen på Billingen och något om Lerdalavägens flora. – Skaraborgsnatur 33: 30-34. ["Orobanche reticulata found on the Billingen mountain and some notes on the flora along the Lerdala road." in Swedish]

 

 

1995

Andersson, Leif 1995: Biodiversitet i lövskogar. Metodstudie av cirkelyteinventering, bältesinventering och fri sökning i lövbestånd i Skaraborgs län. – I "Länsstyrelsen i Skaraborgs län: Miljöövervakning i Skaraborgs län. Redovisning av specialprojekten för metodutveckling. ["Biodiversity in broad-leaved forests. A method study of sampling in circular plots, strips and free sampling in broad leaf dominated stands in the county of Skaraborg" – in Swedish]
(Order from: Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöavdelningen, S - 542 85 Mariestad, Sweden, tel + 46 10 224 40 00)

Andersson, Leif 1995: Ängs- och hagmarker i Falköpings kommun, del 1 och 2. – Länsstyrelsen Skaraborg. ["Meadows and pastures in the municipality of Falköping" – in Swedish]
(Order from: Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöavdelningen, S - 542 85 Mariestad, Sweden, tel + 46 10 224 40 00)

Appelqvist, Thomas & Bengtson, Ola 1995: Brynmiljöer i Bohuslän. Insektsliv, biologisk mångfald och synpunkter på övervakning. – Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. Miljöenheten 1995:6. [Edge habitats in the county of Bohuslän. Insect life, biodiversity and comments om environmental monitoring" – in Swedish]
(Order from: Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Miljöavdelningen, S - 403 40 Göteborg, Sweden, tel + 46 10 224 40 00)

Gimdal, Rickard 1995: Artrika vägkanter i Göteborgs och Bohus län. – Vägverket i Göteborgs och Bohus län. ["Speciesrich road sides in the county of Göteborg/Bohus" – in Swedish]

Johansson, Kurt-Anders 1995: Loringaskogen – ett orört lövskogsområde på Billingens östsluttning. – Skaraborgsnatur 32: 35-39. ["The Loringa wood an intact hardwood forest area on the Billingen mountain east slope." in Swedish]

Johansson, Kurt-Anders & Carlsson, Rolf-Göran 1995: Dvärgserradella påträffad på Öland. – Krutbrännaren 1995: 97. ["Ornithopus perpusillus found on Öland." in Swedish]

Larsson, Artur 1995: Activity range and habitat selection by radio-tracked smooth snakes (Coronella austriaca Laurenti) on the Swedish west coast. – Memoranda Soc. Fauna et Flora Fennica.

Larsson, Artur M. 1995. Radiopejling av hasselsnoken - en studie av habitatval, hemområde och temperaturreglering i sydvästra Sverige.
– Zoologiska institutionen, Göteborgs Universitet. [Radio-tracking of smooth snake – a study of habitat, homerange and temperature regulationa in southwest Sweden - in Swedish]

Nordén, Björn 1995: Artfaktatexter för rödlistade svampar, i: Aronsson, M., Hallingbäck, T. & Mattson, J.-E. (red.) 1995: Rödlistade växter i Sverige 1995. – Artdatabanken, Uppsala. ["Texts of facts for redlisted fungi" – in Swedish]
(Beställes från SLU Publikationstjänst. Box 7075, 750 07 Uppsala,
tel 018-67 11 00, fax 018-67 28 54, E-post: Publikationstjänst@cf.slu.se)

 

 

1994

Andersson, Leif 1994: Översiktlig inventering av kryptogamer i lövbestånd runt Sommen och Åtvidaberg. – Länsstyrelsen i Östergötlands län, Rapport 1994:5. ["Survey of cryptogams in broad-leaved stands around the lake Sommen and Åtvidaberg" – in Swedish]
(Order from: Länsstyrelsen i Östergötlands län, ´S - 581 86 Linköping, Sweden, tel + 46 10 223 50 00)

Appelqvist, Thomas, Bengtsson, Ola & Andersson, Leif 1994: Lövskogar i Älvsborgs län – en sammanställning. – Länsstyrelsen i Älvsborgs län, Rapport 1994:1. ["Broad-leaved forests in the county of Älvsborg – a compilation" – in Swedish]
(Order from: Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Miljöavdelningen, S - 462 82 Vänersborg, Sweden, tel + 46 521 10 224 40 00)

Johansson, Kurt-Anders 1994: Ängen, blivande lövskogsreservat på Billingens sluttning? – Skaraborgsnatur 31: 14-17. ["Ängen, a future nature reserve of hardwood forest on the Billingen mountain slope?" in Swedish]

Nordén, Björn 1994: Strutskinnlav, Leptogium corniculatum – en återinventering av en stenväxande lav med blågrönalger. – Svensk Bot. tidskr. 88: 75-81. ["The lichen Leptogium corniculatum in southwest Sweden. Revisiting the old localities for an epilithic, cyanobacterial lichen species" – in Swedish with English abstract]

Nordén, Björn 1994: Bombardia bombarda, Camarops lutea och Hypoxylon cohaerens. – Jordstjärnan 15 (1): 88-90.

Nordén, Björn & Bengtson, Ola 1994: Svampfloran (främst vedsvampar) i norra Mittlandskogen – några resultat från WWF-inventeringen i oktober 1993. – Krutbrännaren 3 (1): 22-24. ["The fungus flora (principally wood inhabiting fungi) in the norhern part of Mittlandsskogen" – in Swedish]

 

 

1993

Andersson, Leif 1993: Lysings urskog, inventering av mossor och lavar. – Information från Länsstyrelsen i Östergötlands län. ["The Lysing urskog, an inventory of mosses and lichens" – in Swedish]
(Order from: Länsstyrelsen i Östergötlands län, ´S - 581 86 Linköping, Sweden, tel + 46 10 223 50 00)

Andersson, Leif 1993: Ängs- och hagmarker i Jönköpings län. – Miljö i Jönköpings län 1993:1. Länsstyrelsen i Jönköpings län. ["Meadows and pastures in the county of Jönköping" – in Swedish]
(Order from: Länsstyrelsen i Jönköpings län, S - 551 86 Jönköping, Sweden, tel + 46 10 22 36 000)

Andersson, Leif; Appelqvist, Thomas; Bengtsson, Ola; Nitare, Johan & Wadstein, Magnus, 1993: Betespräglad äldre bondeskog från naturvårdssynpunkt. – Skogsstyrelsen rapport 7, 1993. ["Nature conservation of grazed, old-growth, coniferous forests" – in Swedish]
(Order from Skogsstyrelsen, 551 83 Jönköping, tel + 46 36 15 60 00)

Appelqvist, Thomas; Bengtson, Ola & Nilsson, Michael 1993: Alkonblåvingen i Landvetter. Utbredning & skötselåtgärder. – Miljö- och hälsoskyddskontoret. Härryda kommun. [The alcon blue (Maculinea alcon) in Landvetter. Distribution and management measures" – in Swedish]

Appelqvist, Thomas, Fasth, Tomas. & Andersson, Leif, 1993: Ängs- och hagmarker i Sävsjö kommun. – Miljö i Jönköpings län 1993:4. Länsstyrelsen i Jönköpings län. ["Meadows and pastures in the municipality of Sävsjö" – in Swedish]
(Order from: Länsstyrelsen i Jönköpings län, S - 551 86 Jönköping, Sweden, tel + 46 10 22 36 000)

Bengtson, Ola; Bergengren, Ingrid & Fasth, Tomas 1993: Ängs- och hagmarker i Värnamo kommun, del 1 och 2. – Miljö i Jönköpings län 1993:3. Länsstyrelsen i Jönköpings län. ["Meadows and pastures in the municipality of Värnamo" – in Swedish]
(Order from: Länsstyrelsen i Jönköpings län, S - 551 86 Jönköping, Sweden, tel + 46 10 22 36 000)

Fasth, Tomas; Bengtson, Ola; Bergengren, Ingrid; Andersson, Leif, & Nielsen, Karin, 1993: Ängs- och hagmarker i Nässjö kommun, del 1 och 2. – Miljö i Jönköpings län 1993:2. Länsstyrelsen i Jönköpings län. ["Meadows and pastures in the municipality of Nässjö" – in Swedish]
(Order from: Länsstyrelsen i Jönköpings län, S - 551 86 Jönköping, Sweden, tel + 46 10 22 36 000)

Johansson, Kurt-Anders 1993: Lilla Gökstorpskärret, en räddningsaktion i grevens tid. – Skaraborgsnatur 30: 43-48. ["The Smaller Gökstorp fen, a rescue action in last minute." in Swedish]

 

 

1992

Andersson, Leif 1992: Micarea nigella new to Sweden. – Graphis Scripta 4:73-74.

Andersson, Leif 1992: Kråketorpsskogen (Gallakvarnså-området), Kronobergs län och något om småländsk gammelskog. Utredningar 1992. – Pro Natura.
(Available in pdf-format)

Appelqvist, Thomas 1992: Ekologiskt särskilt känsliga områden i Göteborgs kommun. – Översiktsplan för Göteborg. Stadsbyggnadskontoret. Underlagsmaterial 5:92. ["Ecologically particulary vulnerable areas in the municipality of Göteborg" – in Swedish]

Appelqvist, Thomas 1992: Vegetationsundersökningar. Resultat från 1975 till 1991. – Miljövårdsrapport 1992:9. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. ["Montoring of vegetation. Results from 1975 to 1991" – in Swedish]
(Order from: Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Miljöavdelningen, S - 403 40 Göteborg, Sweden, tel + 46 10 224 40 00)

Bengtson, Ola 1992: Ädellövskogar i Orust kommun. – Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 1992:8. ["Hard wood forests in the municipality of Orust" – in Swedish]
(Order from: Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Miljöavdelningen, S - 403 40 Göteborg, Sweden, tel + 46 10 224 40 00)

Fasth, Tomas; Bergengren, Ingrid; Bengtsson, Ola; Andersson, Leif & Nielsen, Karin 1992: Ängs- ochhagmarker i Jönköpings kommun, del 1 och 2. – Miljö i Jönköpings län 1992:1. ["Meadows and pastures in the municipality of Jönköping" – in Swedish]
(Order from: Länsstyrelsen i Jönköpings län, S - 551 86 Jönköping, Sweden, tel + 46 10 22 36 000)

Johansson, Kurt-Anders 1992: Sotareliden, ett intressant naturområde på Billingen. – Skaraborgsnatur 29: 42-46. ["Sotareliden, an interesting nature site on the Billingen mountain." – in Swedish]

Johansson, Kurt-Anders 1992: Ängs- och hagmarker i Tibro kommun. – Länsstyrelsen Skaraborg. Meddelande 4/92. ["Meadows and pastures in the municipality of Tibro". – in Swedish]
Order from: Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöavdelningen, S - 542 85 Mariestad, Sweden, tel + 46 10 224 40 00)

Nordén, Björn & Lundquist, Nils 1992: Återfynd av Camarops tubulina. – Windahlia 20:43-46. ["New Swedish finds of Camarops tubulina" – in Swedish with English abstract]

 

 

1991

Andersson, Leif 1991: Våtmarker i Skaraborgs län, del 1 och 2. – Länsstyrelsen i Skaraborgs län, meddelande 2/9. ["Wetlands in the county of Skaraborg" – in Swedish]
Order from: Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöavdelningen, S - 542 85 Mariestad, Sweden, tel + 46 10 224 40 00)

Andersson, Leif; Appelqvist, Thomas & Fasth, Tomas 1991: Ängs- och hagmarker i Vetlanda kommun, del 1 och 2 – Miljö i Jönköpings län 1991:3. Länsstyrelsen i Jönköpings län. Länsstyrelsen i Jönköpings län. "[Meadows and pastures in the municipality of Vetlanda" – in Swedish]
(Order from: Länsstyrelsen i Jönköpings län, S - 551 86 Jönköping, Sweden, tel + 46 10 22 36 000)

Appelqvist, Thomas & Andersson, Leif 1991: Flågfjället 1:1, en botanisk dokumentation. Vargefjället, den epifytiska moss och lavfloran. – Naturinventering i Göteborgs och Bohus län, länsstyrelsen, miljövårdsenheten 1991:7. ["Flågfjället 1:1. a botanical documentation. Vargefjället, the epiphytic moss and lichen flora" – in Swedish]
(Order from: Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Miljöavdelningen, S - 403 40 Göteborg, Sweden, tel + 46 10 224 40 00)

 

 

1990

Andersson, Leif 1990: Lövskogar Ulricehamns kommun 1983. – Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1989:1. ["Broad-leaved forests in the municipality of Ulricehamn" – in Swedish]
Order from: Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Miljöavdelningen, S - 462 82 Vänersborg, Sweden, tel + 46 10 224 40 00)

Andersson, Leif 1990: Lövskogar i Vårgårda kommun 1983. – Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1990:4. ["Broad-leaved forests in the municipality of Vårgårda" – in Swedish]
Order from: Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Miljöavdelningen, S - 462 82 Vänersborg, Sweden, tel + 46 10 224 40 00)

Andersson, Leif 1990: Lövskogar i Herrljunga kommun 1983. – Länsstyrelsen Älvsborgs län 1990:2. ["Broad-leaved forests in the municipality of Herrljunga" – in Swedish]
(Order from: Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Miljöavdelningen, S - 462 82 Vänersborg, Sweden, tel + 46 10 224 40 00)

Andersson, Leif 1990: Grimmestorpsskogen – en försvunnen naturtyp. – Skaraborgsnatur 27:5-16. ["Grimmestorpsskogen – a rare type of forest" – in Swedish]

Andersson, Leif & Appelqvist, Thomas 1990: Istidens stora växtätare utformade de nemorala och boreonemorala ekosystemen. En hypotes med konsekvenser för naturvården. – Svensk Bot. Tidskr. 84:355-368. ["The influence of the pleistoscene megafauna on the nemoral and boreonemoral ecosystems. A hypothesis with implications for nature conservation strategy." – in Swedish with English abstract]

Andersson, Leif & Appelqvist, Thomas 1990: Hotade och sällsynta mossor och lavar i Marks kommun, underlag till naturvårdsplan. – Marks kommun, Miljö i Mark 1990:10. ["Threatened and rare mosses and lichens in the municipality of Mark, material for a nature protection plan" – in Swedish]

Andersson, Leif & Fasth, Tomas, 1990: Ängs- och hagmarker i Vaggeryds kommun. – Miljö i Jönköpings län 1990:3. Länsstyrelsen i Jönköpings län. ["Meadows and pastures in the municipality of Vaggeryd" – in Swedish]
(Order from: Länsstyrelsen i Jönköpings län, S - 551 86 Jönköping, Sweden, tel + 46 10 22 36 000)

Appelqvist, Thomas 1990: Lövskogar i Ale kommun. – Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1990:8. ["Broad-leaved forests in the municipality of Ale" – in Swedish]
(Order from: Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Miljöavdelningen, S - 462 82 Vänersborg, Sweden, tel + 46 10 224 40 00)

Appelqvist, Thomas 1990: Ängs- och hagmarker i Tranås kommun. – Miljö i Jönköpings län 1990:2.Länsstyrelsen i Jönköpings län. ["Meadows and pastures in the municipality of Tranås" – in Swedish]
(Order from: Länsstyrelsen i Jönköpings län, S - 551 86 Jönköping, Sweden, tel + 46 10 22 36 000)

Appelqvist, Thomas; Andersson, Bengt; Ekstrand, Anders & Larsson, Karl-Henrik 1990: Lövskogar i Borås kommun, del I och del II. – Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1990:5. ["Broad-leaved forests in the municipality of Borås" – in Swedish]
(Order from: Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Miljöavdelningen, S - 462 82 Vänersborg, Sweden, tel + 46 10 224 40 00)

Fasth, Tomas 1990: Inventering av ängs och hagmarker i Jönköpings län. – Parnassia 1/90:17-28. ["Inventory of meadows and pastures in the county of Jönköping" – in Swedish]

Johansson, Kurt-Anders 1990: Floran i Klasborgs och Våmbs ängar. – Skaraborgsnatur 27: 21-38. ["The flora of the Klasborgs and Våmbs ängar." – in Swedish]

 

 

1989

Andersson, Leif; Eriksson, Patrik & Fasth, Tomas 1989: Ängs- och hagmarker i Eksjö kommun. - Miljö i Jönköpings län 1989:1. Länsstyrelsen i Jönköpings län. ["Meadows and pastures in the municipality of Eksjö" – in Swedish]
(Order from: Länsstyrelsen i Jönköpings län, S - 551 86 Jönköping, Sweden, tel + 46 10 22 36 0000)

Fasth, Tomas 1989: Ängs- och hagmarker i Aneby kommun. - Miljö i Jönköpings län 1989:5. Länsstyrelsen i Jönköpings län. ["Meadows and pastures in the municipality of Aneby" – in Swedish]
(Order from: Länsstyrelsen i Jönköpings län, S - 551 86 Jönköping, Sweden, tel + 46 10 22 36 000)

Johansson, Kurt-Anders 1989: En värdefull beteshage vid gården Årtekärr i Tibro. – Skaraborgsnatur 26: 31-35. ["A valuable pasture near the farm Årtekärr, Tibro municipality." in Swedish]

 

 

1988

Andersson, Leif & Appelqvist, Thomas 1988: Naturen inom Skillingaryds skjutfält, Vaggeryds kommun. En dokumentation av biologiska förhållanden. – Länsstyrelsen i Jönköpings län, naturvårdsenheten. ["The nature in the artillery range of Skillingaryd, Vaggeryds municipality. A documentation of flora and fauna." – in Swedish]
(Order from: Länsstyrelsen i Jönköpings län, S - 551 86 Jönköping, Sweden, tel + 46 10 22 36 000)

Andersson, Leif & Appelqvist, Thomas 1988: Fågellivet i Tivedens nationalpark. – Grus 14:6-16. ["The bird life in the national park of Tiveden" – in Swedish]

Eriksson, Patrik & Fasth, Tomas 1988: Ängs- och hagmarker i Gnosjö kommun. – Miljö i Jönköpings län 1988:5. Länsstyrelsen i Jönköpings län. ["Meadows and pastures in the municipality of Gnosjö" – in Swedish]
(Order from: Länsstyrelsen i Jönköpings län, S - 551 86 Jönköping, Sweden, tel + 46 10 22 36 000)

Eriksson, Patrik & Fasth, Tomas 1988: Ängs- och hagmarker i Gislaveds kommun. – Miljö i Jönköpings län 1988:4. Länsstyrelsen i Jönköpings län. ["Meadows and pastures in the municipality of Gislaved" – in Swedish]
(Order from: Länsstyrelsen i Jönköpings län, S - 551 86 Jönköping, Sweden, tel + 46 10 22 36 000)

 

1987

Andersson, Leif 1987: Axplock ur våtmarksinventeringen. – Skaraborgsnatur 24:63-79. ["A selection from the wetland inventory" – in Swedish]

Andersson, Leif & Appelqvist, Thomas 1987: Lunglav och almlav, indikatorer på värdefull skog. – Svensk Bot. Tidskr. 81:185-194. ["Lobaria pulmonaria and Gyalecta ulmi as indicators of deciduous woodland with high nature qualities" – in Swedish with English abstract]

Andersson, Leif & Appelqvist, Thomas 1987: Lavfloran i Stora Mollungen. – Windahlia 17:33-41. ["The lichen flora of Stora Mollungen" – in Swedish with English abstract]

Andersson, Leif & Appelqvist, Thomas 1987: Torrängar och rikkärr i Ätradalen. – Länsstyrelsen Älvsborgs län, naturvårdsenheten 1987:3. ["Dry meadows and rich fens in the valley of Ätran" – in Swedish]
(Order from: Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Miljöavdelningen, S - 462 82 Vänersborg, Sweden, tel + 46 10 224 40 00)

Appelqvist, Thomas 1987: Lövskogar i Alingsås 1985. – Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1987:8. ["Broad-leaved forests in the municipality of Alingsås" – in Swedish]
(Order from: Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Miljöavdelningen, S - 462 82 Vänersborg, Sweden, tel + 46 10 224 40 00)

Johansson, Kurt-Anders 1987: Nohlmarken - ett botaniskt paradis utanför Skultorp. – Skaraborgsnatur 24:80-89. ["Nohlmarken – a botanical paradise near Skultorp." – in Swedish]

 

 

1986

Johansson, Kurt-Anders & Andersson, Leif 1986: En jordbrukskampanj med leriga stövlar. – Skaraborgsnatur 23:24-27. ["An agricultural campaign with muddy boots" – in Swedish]

Appelqvist, Thomas 1986: Lövskogar i Lerums kommun. – Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1986:5. ["Broad-leaved forests in the municipality of Lerum" – in Swedish]
(Order from: Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Miljöavdelningen, S - 462 82 Vänersborg, Sweden, tel + 46 10 224 40 00)

 

 

1985

Andersson, Leif 1985: Nordbillingen – några pärlor i platåbergsnatur. – Skaraborgsnatur 22:112-122. ["Nordbillingen – a couple of hot spots of high protection value" – in Swedish]

Andersson, Leif 1985: Bare mosse – ett nytt naturvårdsområde. – Skaraborgsnatur 22:104-106. ["Bare mosse – a new protected mire" – in Swedish]

Andersson, Leif & Appelqvist, Thomas 1985: Lungälvsravinerna vid Brattforsheden. Naturinventering med inriktning främst på mossor och lavar. – Länsstyrelsen i Värmlands län, naturvårdsenheten rapport nr 1985:1. ["Lungälvsravinerna by the Brattforsheden. Nature inventory principally focused on mosses and lichens" – in Swedish]
(Order from: Länsstyrelsen i Värmlands län, S - 651 86 Karlstad, Sweden, tel + 46 10 224 7000)

Andersson, Leif & Johansson, Kurt-Anders 1985: Att använda ÖSI i naturvården. – Skaraborgsnatur22:10-17. ["How to use ÖSI in the protection of nature" – in Swedish]

 

1984

Appelqvist, Thomas & Andersson, Leif 1984: Gammelskogen i Ålhult. Inventering av kärlväxter, mossor, lavar och skalbaggar. – Länsstyrelsen i Kalmar län informerar 1984:2. ["The oldgrowth forest in Ålhult. Inventory of vascular plants, mosses, lichens and beetles" – in Swedish]
(Order from: Länsstyrelsen i Kalmar län, S - 391 86 Kalmar, Sweden, tel + 46 10 223 80 00)

Andersson, Leif & Johansson, Kurt-Anders 1984: Epifyter på hamlade askar i Ölmestorp. – Skaraborgsnatur 21:156-159. ["Epiphytes on pollarded ashes in Ölmestorp" – in Swedish]

 

 

1983

Andersson, Leif 1983: Kvissleströmmarna. Naturinventering samt bedömning av en vattenkraftutbyggnads effekter på natur och miljö. – Länsstyrelsen i Jämtlands län 1983:9. ["Kvissleströmmarna. Nature inventory and an assessment of the consequenses of a hydropower exploitation on nature and environment" – in Swedish]
(Order from: Länsstyrelsen i Jämtlands län, S - 831 86 Östersund, Sweden, tel + 46 10 225 30 00)

Andersson, Leif & Appelqvist, Thomas 1983: Ålleberg, översiktlig naturvårdsinventering och åtgärdsförslag. – Länsstyrelsen i Skaraborgs län, planeringsavd meddelande 13/83. ["Ålleberg, a nature survey and proposal of measures" – in Swedish]
Order from: Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöavdelningen, S - 542 85 Mariestad, Sweden, tel + 46 10 224 40 00)

Andersson, Leif, 1983: Baremosse - ett riksobjekt. – Länsstyrelsen i Skaraborgs län, planeringsavd meddelande 5/83. ["Bare mosse – a site of national interest" – in Swedish]
(Order from: Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöavdelningen, S - 542 85 Mariestad, Sweden, tel + 46 10 224 40 00)

 

 

1982

Andersson, Leif & Appelqvist, Thomas 1982: Inventering av svampar och insekter i Valle-området. – Länsstyrelsen i Skaraborgs län, planeringsavd meddelande 13/82. ["Inventory of fungi and insects in the Valle area" – in Swedish]
(Order from: Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöavdelningen, S - 542 85 Mariestad, Sweden, tel + 46 10 224 40 00)

Andersson, Leif & Appelqvist, Thomas 1982: Brunbräken, Asplenium adulterinum, funnen i norra Västergötland. – Svensk Bot. Tidskr. 76:308-310. [Asplenium adulterinum in a new locality in Sweden" – in Swedish with English abstract]

Holmquist, Lennart & Johansson, Kurt-Anders 1982: Något om floran i Töreboda. – Skaraborgsnatur 19:69-77. ["Notes on the flora of the municipality of Töreboda." – in Swedish]

Johansson, Kurt-Anders 1982: Något om bävern och dess förekomst i Björkullasjöarna i norra Skaraborg. – Skaraborgsnatur 19:51-54. ["Notes on the occurence of beaver in the Björkulla lakes in the northern part of Skaraborg county." – in Swedish]

 

1981

Andersson, Leif & Appelqvist, Thomas 1981: Naturinventering på Pannkakan, Forshaga kommun. – Länsstyrelsen Värmlands län, naturvårdsenheten rapport nr 1981:3. ["Inventory of mosses, lichens, fungi and beetles in Pannkakan, the municipality of Forshaga" – in Swedish]
(Order from: Länsstyrelsen i Värmlands län, S - 651 86 Karlstad, Sweden, tel + 46 10 224 7000)

 

1980

Anders(s)on, Leif & Farille, Michel 1980: Exploration floristique, principalement dans la région colluvio-alluviale de l’Arve (Haute-Savoie, France). – Saussurea 11:141-181. ["Floristic exploration, mainly in the colluvio-alluvial region of the Arve (Haute-Savoie, France)" – in French with English abstract]

 

1979

Johansson, Kurt-Anders 1979: Duvhöken ännu ej fridlyst. – Skaraborgsnatur 16:90-93. ["The goshawk (Accipiter gentilis) still not protected."– in Swedish]

 

 

1978

Johansson, Kurt-Anders 1978: Fredsbergs mosse – inventering av det högre djurlivet. – Länsstyrelsen i Skaraborgs län. Meddelande 6/78. ["The Fredsberg bog – a survey of the vertebrate fauna." – in Swedish]
(Order from: Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöavdelningen, 542 85 Mariestad, tel + 46 10 224 40 00)

 

 

1977

Johansson, Kurt-Anders & Thorsell, Arne 1977: Rädda våra rovfåglar – fridlys duvhöken! – Skaraborgsnatur 14: 55-57. ["Save our birds of prey - protect the goshawk (Accipiter gentilis)!" – in Swedish]

Johansson, Kurt-Anders & Thorsell, Arne 1977: Vad kommer att hända med Mjöserudssjön. – Skaraborgsnatur 14: 60-61. ["What will be the future of the lake Mjöserudssjön?" – in Swedish]