Kurser

 

Skötsel av träd i gräsbärande mosaikmarker i England

 

Pro Natura ordnar under våren 2018 en kurs på plats i England. Kursen vänder sig till personer som arbetar med skötselproblematik eller annan typ av naturvård i marker med gamla lövträd.

 

Tid:9 – 13 april 2018

Teman för kusen: Teman för kusen: Restaurering av igenvuxna gräsmarker, restaurering av åldriga före detta hamlade träd, upkomst av er mosaiklandskap some en effekt av långvarigt bete, biologiska värden knutna till mosaiklandskap med åldriga skogar, gamla träd och hävdade gräsmarker, nyskapande av dödvedsmiljöer, traditionell äldre markanvändning i England, rewilding, naturvårdsaktörer i Storbritannien. Kursen leds av Vikki Bengtsson, Pro Natura.

Besöksmål: Hatfield forest, The New Forest, Knepp Castle - Sussex, Windsor Great Park och Burnham Beeches.

Kursen är huvudsakligen en fältkurs. Föreläsningar, diskussioner och genomgångar sker under kvällarna.
Kostnad för kursen är (all mat och logi ingår): ca 12000 kr exkl. moms. Resor till och från England ordnar och bekostar deltagarna själva och ingår således ej i priset.
För mer information kontakta Vikki Bengtsson nnan 20 december 2017.