Personal

I Pro Natura arbetar ett tjugotal personer. Du kommer i kontakt med dessa och företaget genom de kontaktuppgifter som anges för respektive person. En kort presentation av varje medarbetare finns också. Vet du inte vem du söker kan du skicka ett meddelande här.

Andrea Albeck

Andrea Albeck

Andrea är naturvårdsbiolog med inriktning på terrester naturvård. Huvudintressen är ekologi, vilda pollinatörer och skötsel. På Pro Natura arbetar Andrea med naturvärdesinventeringar och inventeringar av pollinatörer, fåglar, artrika vägkanter, skyddsvärda träd och framtagande av skötselplaner. Hon arbetar även med GIS.

Visa merVisa mindre
Utgångsort: Alingsås Mobil: 076 – 108 97 66 E-post: andrea.albeck@pro-natura.net
Claes Hellsten

Claes Hellsten

Claes Hellsten arbetar med biosfärområdet Östra Vätterbranterna på uppdrag av Världsnaturfonden WWF. Naturskolepedagog (Ekobussen, Jönköpings kommun), småbrukare, arbetar med utbildning, landskapsvård och skydd, restaurering (skog, naturbeten), biologiskt kulturarv, samverkansprojekt med organisationer, myndigheter och brukare.

Visa merVisa mindre
Utgångsort: Jönköping Mobil: 076 – 671 95 52 E-post: claes.hellsten@pro-natura.net
Elisabet Ottosson

Elisabet Ottosson

Är en ekolog och naturvårdsbiolog med en PhD i skoglig mykologi. Elisabet gör olika typer av inveneringar i terrestra miljöer, särskilt i boreala och nemorala skogar och gräsmarker. Hon designar också ekologiska studier och dataanalyser. Elisabet är särskilt intresserad av svampar och är styrelsemedlem i Sveriges Mykologiska Förening.

Visa merVisa mindre
Utgångsort: Uppsala Mobil: 076 – 426 36 27 E-post: elisabet.ottosson@pro-natura.net
Emma Karlsson

Emma Karlsson

Utbildad biolog med inriktning på naturvård och ekologi. Emma arbetar främst med olika inventeringar, bland annat NVI, fågelinventeringar, skyddsvärda träd, artrika vägkanter och skötselplaner. Arbetar även med GIS och har ett stort intresse för naturfotografering. Hon är särskilt intresserad av fåglar, fladdermöss och kärlväxer. Emma sitter i styrelsen för Örebro läns botaniska sällskap.

Visa merVisa mindre
Utgångsort: Örebro Mobil: 076 – 146 69 17 E-post: emma.karlsson@pro-natura.net
Johan Ennerfelt

Johan Ennerfelt

Johan är utbildad naturvårdsbiolog och artspecialist. Han har ett stort och brett intresse för terrester biologi, men har störst kompetens inom entomologi och ornitologi. I entomologins värld har Johan i första hand specialiserat sig på flugor. Han arbetar framför allt med inventeringar av olika slag, så som riktade artinventeringar, fågelinventeringar och NVI. Han jobbar även gärna med artbestämningsuppdrag. På fritiden är han aktiv i lokala naturvårdsföreningar och sprider gärna intresse och kunskap om arter och biologisk mångfald.

Visa merVisa mindre
Utgångsort: Göteborg Mobil: 073 – 041 56 14 E-post: johan.ennerfelt@pro-natura.net
Kurt-Anders Johansson

Kurt-Anders Johansson

Kurt-Anders arbetar huvudsakligen som verksamhetsledare inom RÄFS Naturvårdsarbeten. Han har ett stort kunnande och engagemang inom mykologi och är sedan mer än 25 år ordförande i Västgötabergens Svampklubb. Sedan många år verksam också med kärlväxtbotanik, bryologi och ornitologi.

Visa merVisa mindre
Utgångsort: Skövde Mobil: 070 – 630 17 36 Telefon: 0500 – 41 17 80 E-post: kurt-anders.johansson@pro-natura.net
Leif Andersson

Leif Andersson

Naturvårdsbiolog och växtekolog som arbetar främst med inventeringar. Botanik i de flesta områden. Projektledning. Metodikutveckling. Undervisning. Lövskog. Datafrågor, GIS. Har bl.a. varit verksam som svensk projektledare för nyckelbiotopsinventeringarna i Estland och Litauen och som projektledare för inventering av biologiskt värdefull skog i västra Ryssland. Medverkat i arbetsgruppen som tagit fram den svenska NVI-standarden.

Visa merVisa mindre
Utgångsort: Norra Västergötland Mobil: 070 – 657 17 46 E-post: leif.andersson@pro-natura.net
Lisa Stridh

Lisa Stridh

Utbildad biolog med inriktningen ekologi och naturvård. Huvudintressena är ekologi, botanik och naturvårdsskötsel. Arbetar främst med inventeringar, bland annat träd-, kärlväxt- och naturvärdesinventeringar samt artrika vägkanter. Arbetar även med GIS, flygbildstolkningar och kartor.

Visa merVisa mindre
Utgångsort: Vänersborg Mobil: 070 – 176 52 28 E-post: lisa.stridh@pro-natura.net
Ola Bengtsson

Ola Bengtsson

Ola är en naturvårdsbiolog som arbetar främst med inventeringar av olika slag, exempelvis enligt framtagen SIS-standard, skötselfrågor och uppföljning i olika typer av terrestra miljöer såsom lövskogar, gräsmarker, brynmiljöer, sandmarker och kusthabitat. Viktiga artgrupper är kärlväxter, mossor, lavar, fåglar och fjärilar. I arbetsuppgifterna ingår även GIS-arbeten och analys av ekologiska data samt hur analys av sådana data kan nyttjas och omsättas i praktisk naturvård.

Visa merVisa mindre
Utgångsort: Alingsås Mobil: 070 – 659 42 57 E-post: ola.bengtsson@pro-natura.net
Ola Hammarström

Ola Hammarström

Ola är naturvårdsbiolog och har arbetat med inventeringar och naturvårdande skötsel sedan 2013. Bred kompetens inom terrestra naturtyper med skog och kryptogamer som särskilt fokus. Ola är ledamot i ArtDatabankens expertkommité för lavar. Ola har sin bas och utgångspunkt i Roslagen.

Visa merVisa mindre
Utgångsort: Stockholm Mobil: 072 – 854 44 11 E-post: ola.hammarstrom@pro-natura.net
Raul Vicente

Raul Vicente

Raul är en erfaren ekolog och artspecialist som innehar både bredden och djupet i sitt perspektiv. Raul har en lång erfarenhet av att jobba med naturvärdesinventeringar, kartering av skyddsvärda träd, samt både övergripande och fördjupade artinventeringar. De artgrupper han utmärker sig inom är fåglar, lavar och spindlar, men har genomfört många insektsinventeringar (vedinsekter, pollinatörer, fjärilar, mm).

Raul genomför också artskyddsutredningar, tar fram skötselplaner, är ekologstöd i infrastrukturprojekt och håller gärna kurser och naturguidningar.

Visa merVisa mindre
Utgångsort: Stockholm Mobil: 072 – 560 16 13 E-post: raul.vicente@pro-natura.net
Robert Ennerfelt

Robert Ennerfelt

Robert är utbildad naturvårdsbiolog och artspecialist. Han har ett stort intresse för terrester biologi i synnerhet inom entomologi och ornitologi. Inom entomologin har han främst intresserat sig för parasitsteklar. Han arbetar i huvudsak med inventeringar av olika slag, så som riktade artinventeringar, fågelinventeringar och NVI. Han jobbar dessutom gärna med artbestämningsuppdrag. Robert skriver återkommande populärvetenskapliga artiklar om fåglar i tidskriften Fåglar på Västkusten för Göteborgs ornitologiska förening.

Visa merVisa mindre
Utgångsort: Göteborg Mobil: 073 – 827 55 52 E-post: robert.ennerfelt@telia.com
Rolf-Göran Carlsson

Rolf-Göran Carlsson

Rolf-Göran har i många år arbetat som arbetsledare för RÄFS Naturvårdsarbeten och ledde ett arbetslag som sköter naturreservat och andra skötselkrävande områden i Skövde kommun med omgivningar. Aktiv också med mykologi och ansvarig för Västgötabergens Svampklubbs databas över svampfynd. Inbiten amatörbotanist.

Visa merVisa mindre
Utgångsort: Skövde Mobil: 070 – 571 34 35 E-post: rolf.goran.carlsson@pro-natura.net
Thomas Appelqvist

Thomas Appelqvist

Thomas är en naturvårdsbiolog och artspecialist som har jobbat med naturinventeringar, naturvårdsrapporter och skötselfrågor sedan 1970-talet. Har en bred kompetens och erfarenhet inom terrester naturvård men jobbar gärna med odlingslandskap, lövskogar, skalbaggar och gaddsteklar. Har också en lång erfarenhet av undervisning vid Göteborgs Universitet och har en doktorsexamen på arbeten om vedsvampar på gran.

Visa merVisa mindre
Utgångsort: Göteborg Mobil: 076 – 241 32 15 E-post: thomas.appelqvist@pro-natura.net
Tomas Fasth

Tomas Fasth

Arbetar med naturinventeringar omfattande kärlväxter, lavar, mossor, däggdjur och fåglar i odlingslandskap, skogar och våtmarker. Tomas arbetar också med naturvärdesinventeringar. Geografisk tyngdpunkt och specialitet: Småland.

Visa merVisa mindre
Utgångsort: Småländska höglandet Mobil: 073 – 063 15 06 E-post: tomas.fasth@pro-natura.net
Vikki Bengtsson

Vikki Bengtsson

Är ekolog och har arbetat professionellt med naturvård sedan 1992. Åren 1992 till 2003 arbetade hon i England. Vikki har under hela sin yrkesverksamma tid arbetet med frågor rörande praktisk skötsel och restaureringar av gamla träd och hagmarker, samt veteranisering. Vikki utbildar bland annat arborister, landskapsarkitekter och förvaltare inom värde och skötsel av särskilt skyddsvärda träd. Hon var projektledare för VETree och VETcert EU projekt.

Visa merVisa mindre
Utgångsort: Alingsås Mobil: 070 – 345 16 44 E-post: vikki.bengtsson@pro-natura.net

Resurspersoner

Anita Stridvall

Anita Stridvall

En av landets främsta mykologer vad det gäller marksvampar. Har tillsammans med sin framlidne man, Leif Stridvall, inventerat svampar – ideellt och yrkesmässigt i mer än 40 år. Är dessutom mycket kunnig på kärlväxter och lavar. Driver en hemsida med en enastående mängd fina bilder på kärlväxter, lavar och svampar (www.stridvall.se).
Visa merVisa mindre
Utgångsort: Trollhättan Mobil: 073 – 092 47 49 Telefon: 0520 – 72 650 E-post: anita@stridvall.se
Christina Claesson

Christina Claesson

Naturvårdsbiolog och ekolog som arbetar med inventeringar, bland annat av lövskog, skyddsvärda träd och gräsmarker. Arbetar även med sammanställning och layout av informationsmaterial (skyltar, broschyrer), översättning och illustration. Är intresserad av flera fält inom biologin, framför allt skötselfrågor och ekologi i odlingslandskap och trädmiljöer.

Visa merVisa mindre
Utgångsort: Göteborg Mobil: 070 – 376 28 07 E-post: christina.claesson@pro-natura.net
Lars Söderström

Lars Söderström

Har under sin yrkesmässiga tid arbetat med utbildning från förskola till gymnasium och som naturpedagog för Jönköpings kommun (Ekobussen). Lasse har inventerat mest insekter fr.a. skalbaggar i Östra Vätterbranterna. Min specialitet är vedlevande skalbaggar.

Visa merVisa mindre
Utgångsort: Jönköping Mobil: 070 – 479 43 33 E-post: backafall.sm@gmail.com
Olof Persson

Olof Persson

Utbildad natuvårdsbiolog och artspecialist som främst arbetar med inventeringar av olika organismgrupper och naturtyper. Fokus ligger på insekter med vedlevande skalbaggar och fjärilar som tidigare arbetsfält. God kunskap om fåglar och inventeringar av dessa. Har gjort naturvärdesbedömningar med grund i flera organismgrupper bland annat kärlväxter, lavar och mossor. Arbetar även med GIS.

Visa merVisa mindre
Utgångsort: Kalmar Mobil: 073 – 391 24 99 E-post: olof.persson@pro-natura.net
Oskar Gran

Oskar Gran

Forskare med fokus på vedlevande skalbaggar. Har även jobbat med naturinventering. Specialområden är inventering och artbestämning av skalbaggar, samt ekologisk-statistisk analys med hjälp av GIS, R och andra programvaror.

Visa merVisa mindre
Utgångsort: Göteborg Mobil: 070 – 070 85 78 E-post: oskargran@gmail.com
Sten Svantesson

Sten Svantesson

Forskare inom svamptaxonomi, naturvårdsbiolog och en av Sveriges främsta experter på vedsvampar. Även kunnig inom kärlväxter, mossor och lavar. Arbetar främst med svampinventeringar men på projektbasis också med t.ex. NVI:er och riktade inventeringar inom andra artgrupper.

Visa merVisa mindre
Utgångsort: Uppsala Mobil: 070 – 309 55 88 E-post: sten.svantesson@gmail.com
Tillbaka till toppen