Om Pro Natura

Över 40 år i branschen

Stiftelsen Pro Natura är ett av de äldsta naturvårdskonsultföretagen i Sverige. Företaget startade som HB Andersson & Appelqvist – Ekologisk konsult 1978, men ombildades till näringsdrivande stiftelse 1990 – Stiftelsen Pro Natura. Vi präglas av en anda och av insikten att arbetet med bevarande av biologisk mångfald är av största vikt för en hållbar framtid, för kommande generationer och för samhällens livskvalitet.

Pro Natura består av ett team av experter med olika kompetensområden, främst inom terrestra ekosystem. Tillsammans har vi en stor bredd, med expertis inom biologi, ekologi, insekter, svampar, lavar, naturvärdesinventeringar, skyddsvärda träd, veteranisering av gamla träd, artskyddsutredningar med mera. I företaget Pro Natura arbetar för närvarande ett tjugotal personer med olika sysselsättningsgrad, från heltid, till deltid och som resursförstärkning där de bidrar med sin specialistkompetens.

Vårt huvudkontor finns i Göteborg, samtidigt som vi har medarbetare med lokalkontor och laboratorier spridda i södra och mellersta Sverige, bland annat Alingsås, Stockholm, Skaraborg, Småland och Örebro. Vi är verksamma i hela Sverige och utomlands. Vi har jobbat i flera andra europeiska länder som Norge, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Ryssland och Storbritannien och har därför ett stort nätverk av kontakter även utomlands.

Tillsammans med våra samarbetspartners har vi ytterligare bredd i vår kompetens, och expertisen sträcker sig över inventeringar och utredningar på både land och i vatten. Våra verksamheter innefattar naturinventeringar (både enligt NVI och på annat sätt), reservatsutredningar, framställande av skötselplaner, fördjupade artinventeringar (kärlväxter, mossor, lavar, svampar, insekter, fåglar, fladdermöss, vattenorganismer), inventeringar av skyddsvärda träd, utredningar i skilda områden av naturvården och naturvårdsbiologin samt utbildning i de flesta av tidigare nämnda verksamhetsområden. Vi har under åren tagit fram underlag till naturvårdsprogam åt flera kommuner.

Pro Natura har också medverkat i arbetsgruppen som har tagit fram den nationella SIS-standarden för naturvärdesinventering (NVI).

Tillbaka till toppen