Ola Bengtsson

Ola är en naturvårdsbiolog som arbetar främst med inventeringar av olika slag, exempelvis enligt framtagen SIS-standard, skötselfrågor och uppföljning i olika typer av terrestra miljöer såsom lövskogar, gräsmarker, brynmiljöer, sandmarker och kusthabitat. Viktiga artgrupper är kärlväxter, mossor, lavar, fåglar och fjärilar. I arbetsuppgifterna ingår även GIS-arbeten och analys av ekologiska data samt hur analys av sådana data kan nyttjas och omsättas i praktisk naturvård.

Tillbaka till toppen