Kartarbeten, GIS och landskapsekologiska analyser

I all inventering är presentation av resultatet på karta av största vikt. GIS är då ett viktigt verktyg i detta arbete. GIS är ett viktigt instrument i det samtida naturvårdsarbetet. Pro Natura arbetar främst med ArcGIS och QGIS. Utöver att använda GIS för kartarbeten använder vi det som analysverktyg och vid flygbildstolkning.

Organismer lever inte som isolerade öar. De är för sin överlevnad beroende av fysiska och biologiska förhållanden i olika rumsliga skalor. De är t.ex. beroende av tillgång på lämpligt habitat och påverkas av vilket predationstryck arten utsätts för.

Vi genomför olika typer av analyser för att bedöma ett landskaps ekologiska funktionalitet för arter och artgrupper. Exempel på analyser vi utför är täthetsanalyser (traktanalyser) av arter och habitat, konnektivitetsanalyser och tröskelvärdesanalyser. 

I arbetet med landskapsekologiska analyser utför vi också databasarbete i olika miljöer. Detta är ofta nödvändigt då miljödata finns på många händer och i en mängd olika format.

Tillbaka till toppen