Miljöövervakning och uppföljning

En viktig uppgift i naturvårdsarbetet är att följa upp om de skötsel- och hänsynsåtgärder man har genomfört ger avsedd effekt. Och om åtgärderna genomförs. Det är också viktigt att i olika ekosystem följa upp hur flora och fauna utvecklas, hur de har påverkats av olika miljöfaktorer, markanvändning, igenväxning, succession, invasiva arter med mera.  

Pro Natura har under många år arbetat med uppföljning i naturreservat och andra värdefulla naturområden. Vi har tagit fram grundmetodik för hur uppföljning i skyddade områden ska utföras och genomfört många uppföljande inventeringar, för att kunna förstå vad som händer med vår natur.

Tillbaka till toppen