Utbildning

Pro Natura har en mycket långvarig och bred erfarenhet av olika utbildningar och kursverksamheter inom fältet naturvård och ekologi. Vi har medverkat eller lett utbildningar i samband med rikstäckande inventeringar som Ängs- och Hagmarksinventeringen och Nyckelbiotopsinventeringen. Vi har ordnat kurser i egen regi och där kanske speciellt på temat lövskogar. Vi har ordnat kurser i England, Estland, Lettland och Ryssland. Ofta i samarbete med aktörer i dessa länder – såsom myndigheter, naturvårdsföretag, naturvårdsorganisationer och universitet.

Vi har även hållit i en lång rad kurser om naturvård i skogen åt kommuner, skogsvårdsorganisationen, länsstyrelser men även skogsföretag som Sydved, Sveaskog, Swedwood och Stora Enso.

Flera av oss har också ansvarat för kurser inom universiteten. Dessa kurser handlar om naturvårdsbiologi, naturvårdsförvaltning, artkännedom och ekologi.

Pro Natura har genom åren utbildat och fortbildat flera tusen människor i naturvård och ekologi.

Tillbaka till toppen